Debatt: Jernbanesatsingen på Østlandet og Hedmark fylke

Krav om kraftig økning av bevilgningene til ny dobbeltsporet jernbanetrase fra Eidsvoll til Lillehammer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tog

Foto: A.Hovstø

Hamar Venstre vil kreve av de bevilgende og bestemmende myndigheter kraftig øker bevilgningene til en helt ny dobbeltsporet jernbanetrase på strekningen fra Eidsvoll til Lillehammer.
Vi krever at en dobbeltsporet jernbanetrase blir kraftig fremskyndet i tid og at ihvertfall traseen fra Stange via Hamar til Brumunddal må få høyeste prioritet og må stå ferdig til årsskiftet 2015/16.
Dette må synliggjøres i det endelige utkastet til Nasjonal Transport Plan ( NTP ) for perioden 2010-2019.
Undersøkelser har vist at omtrent annenhver ! nordmann synes det er SVÆRT VIKTIG å bedre togtilbudet og troen på jernbane som miljøtiltak er MASSIV !
Nesten hele 90 % har i en større undersøkelse svart ja på at Norge bør oppleve en vesentlig styrking av jernbanen de neste 10 årene.
Det må bli den nåværende ( og kommende ! ) regjering sitt overordnede ansvar å følge opp egne valgløfter ved en kraftig prioritering av midler til utbygging av jernbanen.
Her må Stortinget og regjeringen STRAKS ta disse signalene alvorlig og hastig innarbeide dem i kommende NTP-plan!
Andre undersøkelser viser også at behovet for nytt dobbeltspor og lengere kryssningsspor er helt avgjørende for å kunne ta unna den kraftig økende norske godsmengde. Økningen i godstransporten betjenes idag først og fremst av en mengde NYE vogntog og som sendes ut på vårt allerede hardt belastede veinett. Dette må det endres på! Utenlandske vogntog tar trolig mesteparten av den økningen og altfor mange av dem har vist seg å ta svært lemplig på våre norske regler og bestemmelser til fare for alle trafikanter.
Det nye dobbeltsporet må absolutt hensynta miljøet og må legges vekk fra Mjøsa sin strandsone og lenger øst enn dagens nåværende trase.
Hamar Venstre vil sterkt motsette seg at et spor nummer 2 i retning Brumunddal og Lillehammer skal blir lagt gjennom Hamar by sine sentrale deler og på en jernbanebro ute i Mjøsa foran bysentrum og langs Mjøskanten og videre nordover !
Vi ønsker å frigjøre mest mulig av strandsonen til innbyggernes rekreasjonsbehov.
En helt ny skysstasjon er påkrevet i Hamar sin nærhet for all kollektivtransport og med nødvendig parkeringsbehov plassert nært inntil.
Hamar Venstre vil arbeide for at det blir tilrettelagt for gratis matebusser inn fra denne skyssterminalen og større parkeringsområder i utkanten av byen og inn til sentrum. Vi vil også arbeide for reduserte takster på de eksisterende bybussrutene for å øke antallet kollektivreisende og dermed redusere forurensningen og slitasjen på vei-og gatenettet.
Planarbeidet for nytt dobbeltspor og ny skyssterminal må igangsettes allerede neste år og der må det utredes om det nye dobbeltsporet kan legges via det nye Sanderud sykehus.
Derfra videre via en miljøtunnel under Åkersvika og så kanskje følge nær E-6 traseen videre mot Brumunddal. Venstre vil fortsatt arbeide for at det skal prioriteres midler til jernbanenettet fremfor det å bygge ut veinettet i sentrale strøk. Eksisterende veinett skal forbedres og gjøres sikrere ved å montere midtrekkverk der det er mulig
Hamar Venstre krever at kraftig satsing på jernbanen må finansierers på en ny måte ved statlige låneopptak og ved også å benytte midler fra Statens pensjonsfond Utland ( Oljefondet ).
Finansieringen må trolig “løftes” ut av de årlige bevigninger.
Utbyggingen av jernbanen må ikke ses på som en utgift men som en investering i landets og folkets fremtid!
Intet mindre enn en jernbanepolitisk visjon må finne sin forløsning ved at det må satses kraftig og målbevisst for å møte det norske samfunnets krav til et sikkert,miljøgunstig og bærekraftig transportnett om bare ganske få år.
Det må den rike oljenasjonen Norge makte! Slik som man maktet det nasjonale løftet for jernbanen på slutten av 18hundre tallet !

Hamar Venstre
Chris W. Castberg
Nestformann

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**