Til innhold

Hamar Venstre hviler aldri

Hamar Venstre er Hamars eneste sosialliberale parti

Hamar Venstre er Hamars eneste sosialliberale parti. Det vil si at vi setter mennesker først. Sosialliberalismen oppstår i møtet mellom frihet for enkeltpersoner og ansvar for fellesskapet.

Venstres politikk er basert på fire hovedområder; kunnskap, miljø, velferd og verdiskaping.

Venstre vil gi Hamar størst mulig frihet til selv å skape et godt lokalsamfunn. For å gi folk gode tjenester og skape lokal utvikling, er lokal frihet bedre enn statlig detaljstyring. Samtidig gjør natur- og klimakrisen det nødvendig med strenge og forpliktende nasjonale og internasjonale avtaler om sterkere vern av natur og kraftigere kutt i klimautslipp. Det må være førende for alle – også for norske kommuner – i årene framover. Fremtidens gode lokalsamfunn vil alltid være grønne.

Hamar Venstre ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn.

Makt og innflytelse skal komme nedenfra. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder, og med størst mulig grad av åpenhet og medvirkning. Politisk makt skal forankres i demokratiske institusjoner.

Derfor er et sterkt lokaldemokrati viktig for Hamar Venstre. Vi vil at flere skal kunne delta i lokaldemokratiet. For å fremme deltakelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, åpne og tilgjengelige for alle, og vi må sammen skape et ytringsklima i lokalpolitikken som gjør det mulig for alle å være med.

Hamar Venstre er utålmodige! Vi vil framover, ikke bakover. Vi vil satse på skole og kunnskap, vi vil løse klima- og naturkrisen, og vi ønsker at små og store jobbskapere skal etablere seg i Hamar.

Venstre er et styringsparti, og vi kommer til å stå for en ansvarlig økonomisk politikk, der utgifter og inntekter balanseres.

For å sikre inntekter til Hamar for å tilby gode tjenester til innbyggerne, er vi avhengige av befolkningsvekst, næringsetablering og en grønn fremtid.

Det du leser her, kan du forvente av Hamar Venstre!

Hamar Venstre om:

 • Byutvikling

  Gode lokalsamfunn er avhengige av en stedsutvikling som skaper attraktive nærmiljøer der folk bor og lever livet sitt.

  Byutvikling er viktig for sentrumsliv, boforhold, klima, miljø, rekreasjon, kultur, samferdsel, næringsliv og arkitektur. Det kan vi sørge for blant annet ved å sikre nærhet til gode friluftsområder, viktige offentlige velferdstilbud, arbeidsplasser og private tjenester. For Hamar Venstre er det avgjørende å sikre god medvirkning fra innbyggerne i forbindelse med stedsutvikling.

  Hamar Venstre jobber for at Hamars strandsone bevares og utvikles til rekreasjon til beste for Hamars innbyggere og gjester. Vi vil ikke ha dobbeltspor i strandsonen!

 • Miljø, klima og natur

  Samarbeid mellom næringsliv, kommune og sivilsamfunn er nødvendig for å finne løsninger som får ned de lokale utslippene. Det viktigste kommunen kan gjøre, er å legge til rette for grønn næringsutvikling og ta i bruk det handlingsrommet kommunene har til å lede an i klimaarbeidet.

  Kommunene står for en stor andel av innkjøpene i Norge, og ved å stille strenge klima- og miljøkrav i anskaffelsene kan de oppnå store utslippskutt og bidra til at grønne produkter og tjenester kommer inn på markedet.

  Hamar Venstre vil også at alle nybygg skal produsere egen energi, og alle nybygg bør ha solcellepaneler. En opprustningsplan for å bruke fornybar energi i bygg kommunen allerede eier, må også på plass.

  Hamar kommune må forberede seg på at vi vil få mer ekstremvær. Venstre vil derfor at kommunene skal prioritere klimatilpasning. Tiltak som gjenåpning av bekker og vassdrag, flomsikring og rehabilitering av natur vil bidra til å beskytte verdifull infrastruktur og er dessuten bra for folk og natur.

  Arealendringer er den største trusselen mot naturen. Dermed ligger svært mange av virkemidlene for å ta vare på mer natur hos kommunene gjennom arealpolitikken de fører. Venstre vil ta vare på mer natur lokalt og stramme inn arealpolitikken for å hindre ytterligere nedbygging.

  Å ta vare på mer natur er bra for lokalsamfunnet. Mer skånsomme utbygginger og mer rom for friluftsliv og opplevelser er viktig for både næringslivet og innbyggerne

 • Barnehage, skole og oppvekst

  Utdanning er nøkkelen til en bedre fremtid. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet.

  Barnehagebarn og elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en barnehage og en skole som tar hensyn til forskjellene som finnes mellom oss.
  Hamar Venstre sitt mål er å skape barnehager og skoler som ser alle, og som tilbyr mestring og læringsglede for alle. Vi vil at alle barn og unge skal få ut sitt fulle læringspotensial.

  Det er i lokalsamfunnene elevene går på skole og lærerne jobber, og det er der man har forutsetningene for å se enkeltindividets behov. Skolen kan ikke detaljstyres av politikere nasjonalt, men må bygges opp gjennom en aktiv skolepolitikk i kommunene. For å få til dette, må vi satse på barnehagelærerne, lærerne, adjunktene, lektorene og andre voksne som jobber med barn og unge. Dette vil Venstre gjøre gjennom å sørge for budsjettrammer og arbeidsforhold som gir de ansatte tid og mulighet til å følge opp bar og unge.

  Barnehagen og skolen er avgjørende for integrering, inkludering og språkutvikling. Det er derfor viktig at kommunen jobber målrettet for å øke graden av deltakelse for barn med flyktning- og innvandrerbakgrunn i barnehagen.

 • Helse- og sosialpolitikk

  Hamar Venstre arbeider for et sykehustilbud i Hamar. Hamar er et knutepunkt både folketallmessig og geografisk. Vi mener det er viktig å kunne tilby kvalifisert helsepersonell tilbud rundt seg og familien, slik at de ønsker å jobbe her, og kan yte best mulig på jobb. Hamar Venstre vil også at folk i Lillehammer, Gjøvik og Elverum skal ha et sykehus. Vårt ønske er derfor det såkalte 0+, der det sikres sykehus i de fire største byene, og hvor sykehusene kan arbeide tett sammen. Det som er bra for én av byene, er bra for de andre.
  Hamar Venstre vil føre en helsepolitikk som sikrer alle tilgang til et godt helsetilbud, uavhengig av språkferdigheter, alder, inntektsnivå eller pårørendes ressurser. Når flere helsetjenester er blitt flyttet over fra staten til kommunen, stiller det høye krav til kommunehelsetjenestene og fastlegetjenesten, men det gir også mulighet til å tilpasse tjenestene til innbyggernes behov.
  Tilbudet til personer som sliter med psykiske helseplager og lidelser, må rustes opp. Hamar Venstre vil sikre rask og god psykisk helsehjelp, utvide lavterskeltilbudet og styrke ettervernet. Vi vil senke terskelen for behandling ved å etablere lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp.
  Hamar Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum og gi folk muligheten til å leve et trygt og godt liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling framfor straff. Hamar Venstre vil at vi skal tilby en trygg og god rusomsorg fra kommunen selv, men også gjennom å støtte frivillige aktører på rusfeltet.
  Det kan være vanskelig å finne frem til tilbud og rettigheter i helse- og sosialtjenestene. Hamar Venstre vil derfor at innbyggerne skal bli møtt av en egen koordinator som kjenner den enkeltes behov.
  Vi ønsker også å utrede alternative boformer for eldre, slik at de kan klare seg best mulig lengst mulig. Vi lever stadig lengre. Det betyr at vi må anerkjenne både ressursene og utfordringene som ligger i det.

 • Næringspolitikk

  Framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da trenger vi kommuner som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og næringsnøytral og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.

  Innlandet Science Park, Hamar, representerer en innovativ og ambisiøs satsning som har som mål å samle teknologimiljøet i Innlandet i et felles utviklingsmiljø. Med søkelys på gründere, forskning, forretningsutvikling og finans vil dette prosjektet gi solid impuls for innovasjon og næringsutvikling i Innlandet.

  Hvis vi vil ha et mangfoldig og kreativt næringsliv, er det helt nødvendig at det legges til rette for at arbeid kan gjøres fra hvor som helst. Med nye digitale tjenester og samhandling fra ulike steder er det et mål for Hamar Venstre å jobbe for et arbeidsmarked som fungerer sømløst, også for dem som jobber desentralisert.

  Arbeid gir oss økonomisk frihet og muligheten til å utvikle oss som mennesker og medborgere. Å delta i arbeid er også helt avgjørende for inkludering og integrering. Det bidrar til økt tilhørighet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Hamar Venstre vil derfor ha et arbeidsliv som er fleksibelt og tilgjengelig nok til å passe for folk med ulike forutsetninger.

  Kommunene og lokalsamfunnene spiller en viktig rolle i å inkludere flere gjennom ordninger som brukerstyrt personlig assistent (BPA), introduksjonskurs som leder til deltakelse i arbeidslivet, og samarbeid om tilrettelegging hos bedriftene.

 • Demokrati og medborgerskap

  Hamar Venstre mener at avgjørelser bør tas så nær dem det angår, som mulig. Mer makt bør flyttes fra staten til sterke og levedyktige kommuner. For å fremme deltakelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, transparente og tilgjengelige for folk flest. Vi vil styrke innsynet i- og åpenheten rundt beslutningene som tas.

  Utbyggingen av Hamar må være innbyggerstyrt.

  Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte. Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig for Venstre at det skal være enkelt å være frivillig, og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

  Demokrati er ikke for late folk. Det må aldri tas for gitt, og det må følges opp lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi må arbeide for folkestyre og ytringsfrihet lokalt, men aldri være oss selv nok. Solidaritet og hjelp til land uten demokrati, angår oss alle.

Våre folk