Kronikk: Politikk og ansvar

I kjølvannet av Terrasaken gir store deler av byens befolkning uttrykk for manglende tillit til byens politikere. I leserbrev, kommentarer i nettaviser og samtaler borgere i mellom blir politikerne kritisert, ironisert over og latterliggjort. Tiltroen til politikerne er på et lavmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


av Tore Nilsen – bystyrerepresentant for Venstre

Raadhuset

Det er ikke underlig at det er slik. Uavhengig av alle andre faktorer er det åpenbart at byens folkevalgte ikke gjorde jobben sin godt nok da de besluttet å investere i risikable verdipapirer. Historien har vist at de ikke visste hva de gjorde. Borgerne har krav på at politikerne vet hva de gjør.

Mange har også reagert på at politikerne slapp unna med mild kritikk da kontrollutvalgets rapport ble lagt fram. Mange har etterlyst politikernes vilje til ansvar. Noen har et sterkt ønske om hoderulling — både i administrasjonen og blant politikerne. Det er også forståelig.

Ansvar er et sammensatt begrep. Ansvaret kan være konstitusjonelt, personlig eller politisk. Hva det innebærer "å ta ansvar" vil være avhengig av ulike forhold. Rådmannen har tatt sin del av det konstitusjonelle ansvaret og fratrådt sin stilling. Det personlige ansvaret bæres av hver enkelt politiker som var med på behandlingen av Terrasaken. Dette ansvaret vil bli en sak mellom den enkelte politiker og byens velgere ved neste kommunevalg.

Det politiske ansvaret må alle dagens folkevalgte være med å ta. Vi har ansvar for å sikre at konsekvensen for borgernes velferd blir så liten som mulig. Det ansvaret må vi ta både i den daglige driften av kommunen og gjennom budsjettarbeidet i de kommende årene. Det vil kreve vilje og evne til tydelige prioriteringer av lovpålagte oppgaver.

Like viktig er det at vi sikrer oss mot at de feilene Terrasaken har avdekket blir gjentatt. I arbeidet med nye regelverk er det avgjørende at vi har en prosess der byens borgere har innsikt. Det må være et minstekrav at vi gjennomfører dette på en måte som vekker tillit hos byens borgere.

Venstre mener at det må være politikerne som utformer de nye regelverkene. Vi må stå til ansvar for utformingen av et nytt delegasjonsreglement, et nytt finansreglement, nye etiske retningslinjer og ny rådmannsinstruks. Det må ikke være den minste tvil om at dette er politiske prioriteringer og politiske føringer.

Samtidig må borgerne har trygghet for at dette arbeidet ikke har til hensikt å dekke over tidligere feil. Arbeidet må skje i full åpenhet. Politikere fra alle partier i bystyret må være med. Dette bør være politikere som i liten grad var involvert i Terrasaken før bystyrets behandling i 2004 og som heller ikke er involvert i den daglige oppfølgingen av Terrasaken i dag.

Et slikt utvalg må hente synspunkter og innspill både av faglig og politisk karakter. Arbeidet må kvalitetssikres gjennom administrativ, juridisk og samfunnsfaglig bistand. Målet må være å få et rammeverk for forholdet mellom politikk og administrasjon som levner liten tvil om hva som er politisk ansvar. Politikernes ansvar for å utøve kontroll må være et bærende element.

Kommuneloven gir ikke anledning til å "bytte ut" politikere i valgperioden. Venstres landsstyre vedtok sist helg en uttalelse der det tas til orde for en endring av kommuneloven slik at det skal være mulig for kommunestyrer å skifte ut bl.a. ordførere som ikke lengre har kommunestyrets eller befolkningens tillit. Haugesund Venstre støtter en slik endring.

Etter dagens lov er bystyret valgt av byens borgere og skal sitte til 2011. Det er en del av vårt oppgave å sørge for at de borgere som viste oss tillit i fjor høst også kan ha tillit til det politiske systemet om vel tre år. Det er også å ta politisk ansvar. Venstre er rede til å ta sin del av dette ansvaret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**