Mer sentralisering med Senterpartiet

Samferdselsminister og Sp nestleder Liv Signe Navarseter har nå kommet med nok et forslag som vil bidra til ytterligere sentralisering og avfolkning fra landets mest sårbare utkanter.
Som leder i partiets programkomité har hun nå tatt partiets støtte til ordningen med kontantstøtte opp til ny vurdering, noe som vil legge sterke føringer for den enkelte families mulighet til å gjøre egne valg angående sin egen livssituasjon, mener fylkesstyremedlem Hans Martin Storø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

baby

Foto: A.Hovstø

Jeg synes er viktig å sette fokus på det faktum at kontantstøtten i de ti årene den har eksistert, har bidratt til å utjevne den geografiske urettferdighet som den store barnehagesatsningen i samme periode ellers ville ha bidratt til. Med satsning på full barnehagedekning og tilhørende maksimalpris, blir store statlige og kommunale midler prioritert til et viktig velferdstilbud for småbarnsfamiliene. Noe som er svært positivt for alle de som ønsker og har mulighet til å benytte et slikt tilbud, på samme vis som utvidet fødselspermisjon er svært positivt for alle som har opparbeidet rettigheter som gjør det mulig for dem å benytte seg av en slik reform. Det er imidlertid også viktig å sette fokus på alle som faller utenfor slike ordninger.

I regjeringens definisjon av kravene for at full barnehagedekning skal være oppfylt av kommunen, settes kravet til et barnehagetilbud for alle barn innenfor kommunens grenser. Tar jeg min egen kommune Nærøy som eksempel i denne sammenhengen, har kommunen en rekke lokalsamfunnsom som har over to timers reise tur/retur dersom man skal transportere barn til og fra en barnehage i kommunesenteret, med Lund, Salsbruket, Gjerdinga og Austra som eksempler. Her er det i dag svært sårbare barnehagetilbud eller ingen slike tilbud. For alle lokalsamfunn og enkeltstående boplasser som har så lang reiseavstand til nærmeste barnehagetilbud at det ikke i praksis kan benyttes pga avstand og livssituasjon, gir kontantstøtten en økonomisk kompensasjon som kan gjøre det mulig for foreldrene å være hjemme med barna eller finansiere annen barnepass.

Når Navarseter og Senterpartiet arbeider med å reversere en slik viktig reform for de svakeste utkantsamfunnene, må det rett og slett være fordi de ønsker å stimulere småbarnsforeldrene til å bosette seg på større steder hvor det er tilrettelagte barnehagetilbud for barna. Senterpartiet har selvsagt full rett til å endre sine politiske mål om spredt bosetning i dette landet, men da bør de bekjentgjøre dette klart og tydelig, slik at velgerne vet hva de stemmer på ved neste valg.

Hans Martin Storø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**