Tilbakeblikk på det første halvåret

Det første halvåret av valgperioden 2007 til 2011 nærmer seg slutten. Da kan det være på plass med et lite tilbakeblikk på Venstres arbeid de første 6 månedene. Hvilke saker har dominert i dette halvåret, og hvordan har vi forholdt oss til dem?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uten tvil er det en enkelt sak som har preget arbeidet i formannskapet og bystyret mer enn noe annet. Terrasaken har tildels lammet det politiske arbeidet i kommunen fra november av. For mange nyvalgte bystyrerepresentanter, Venstres representanter inkludert, ble denne saken en ilddåp.

Bystyregruppa

Bystyregruppa

Representasjon
Valget la et godt grunnlag for god representasjon i de ulike utvalgene, formannskapet inkludert. Mye av arbeidet i formannskapet har vært sterkt preget av de ulike forholdene rundt Terrasaken, kontrollutvalgets arbeid og kommunens engasjement for å begrense tapene denne saken kunne påføre Haugesund.

På tross av denne saken har Venstre klart å markere seg som et grundig, sakelig og markant opposisjonsparti. Den første store saken Venstre gikk klart ut i forhold til i bystyret var opsjonsavtalen mellom SPD og Haugesund kommune i forbindelse Stadionplanene på Flotmyr.

Arbeidet i bystyret
Venstre markerte tydelig og klart motstand mot denne avtalen. Dette var blant annet begrunnet med at avtalen ikke gav sikkerhet for inntekter til kommunen, avtalen kunne være i strid med EØS-regelverket, og den sikret ikke at kommunen fikk maksimalt utbytte av verdifulle tomtearealer. Tore Nilsen stilte spørsmål ved hvilke muligheter kommunen hadde til å beskytte seg mot at arealene f.eks. ble benyttet som grunnlag for pant ved låneopptak.

Budsjettet

Lommebok, penger

Da bystyret skulle behandle budsjettet var Venstre det eneste partiet som hadde lagt fram budsjettforslag i god til før bystyrets planlagte behandling, slik kommuneloven stiller krav om. Venstres budsjett var stramt, uten inntektspåslag i forhold til rådmannens framlegg. Venstre valgte å legge fram sitt eget forslag uten å samarbeide med de andre opposisjonspartiene.

Hauge

Venstre prioriterte skole, eldreomsorg, rusomsorg og fritidstilbud for ungdom i sitt budsjettalternativ. Som eneste parti hadde Venstre helsestasjon for eldre som en viktig del av økonomiplanen. Venstre var også det eneste partiet som satte av midler til kompetanseår for lærerne, slik vi lovet i valgkampen.

Terrasaken

Svein Abrahamsen

Da kontrollutvalget på oppdrag for bystyret startet sin gransking av Terrasaken, var det Venstres Svein Abrahamsen som ledet dette arbeidet. Som nesteleder i kontrollutvalget fikk han ansvaret da lederen, Astrid Furumo var inhabil. Svein Abrahamsen la fram kontrollutvalgets rapport og anbefalinger til bedre praksis da bystyret behandlet Terrasaken i februar. Han pekte blant annet på manglende kontroll og oppfølging av bystyrets vedtak, samt behovet for en gjennomgang av bl.a. delegasjonsreglementet og finansreglementet.

Alkoholpolitisk handlingsplan

Marit Wikstrøm

Marit Wikstrøm representerte Venstre i ad-hocutvalget som utarbeidet forslag til alkoholpolitisk handlingsplan. Sammen med Ap og KrF utgjorde Venstre flertallet i dette utvalget som foreslo en reduksjon i skjenketidene på en time fem dager i uken og en halv time i helgene. Venstre var det eneste partiet som stod fast på dette forslaget da bystyret behandlet saken i mars.

Interpellasjoner
Marit Wikstrøm tok opp nyplanting i Djupadaln i en interpellasjon i februar. Hun tok til orde for at det ikke bare er skogbruksinteressene som må prioriteres når det skal plantes nytt i Djupadalen. Ordføreren viste til at han hadde bedt administrasjonen legge fram en politisk sak for miiljøutvalget om dette. Venstre ønsker en variert beplanting med store innslag av løvskog for å utvikle området til friluftsformål.

Tore Nilsen

I mars tok Tore Nilsen opp befolknngsutviklingen i kommunen i en interpellasjon. Han pekte på at Haugesund har opplevd netto utflytting av innbyggere til andre norske kommuner, og at fødselstall og fødselsoverskudd er lavt. Befolkningsøkningen skyldes tilflytting av utenlandsk arbeidskraft. Dette gjør at Haugesund er svært sårbar for svingninger i internasjonal økonomi.

Ordføreren viste i sitt svar til de historiske årsakene til befolkningssammensetning og utvikling for Haugesund. Han gav uttrykk for å være enig i de underliggende analysene av befolkningsutviklingen og innrømmet at man ikke hadde gode nok data på hvem som flyttet ut og hvorfor. Ordføreren mente dette måtte være en viktig del av kommuneplanens samfunnsdel som skal behandles etterhvert.

Arbeidet i formannskapet

May-Britt Vihovde

I formannskapet har May Britt Vihovde tatt opp flere saker. I forbindelse med behandlingen av badeanlegget i Haraldsvang ba Venstre om at det ble laget en plan for videreutvikling og rehabilitering av badeanlegg i kommunen, et oversendelsesforslag som ble vedtatt. Vihovde tok også opp renovasjonsordningen i kommunen, og pekte på at det blant annet var nødvendig med bedre informasjon til brukerne. Nye forskrifter er nå ute på høring, etter at formannskapet på initiativ fra Venstre har hatt møte med HIM.

Da rehabiliteringen av Hauge skole var til behandling i formannskapet satte Venstre fram forslag om at forprosjektet for dette skulle være basert på skolebruksplanen, men ble nedstemt på dette. Venstre hadde også tilleggsforslag til vedlikeholdplanen for kommunale bygg. Her fikk vi tilslutning for at vedlikeholdskostnader skal syngliggjøres når det legges fram forslag om nye investeringer.

Alkohol

I forbindelse med stadionsaken ba Venstre om en juridisk vurdering av forholdene rundt opsjonsavtalen med SPD. Venstre pekte også på at det ikke er gjort god nok juridisk vurdering av tomtetildelingen i forhold til EØS-regelverket. I alkoholpolitisk handlingsplan legges det opp til at Sildajazzen kan bestemme hvilke utesteder som skal få delta i et samarbeid med Sildajazzen og således få utvidet skjenketid. May Britt Vihovde ba om en juridisk vurdering av dette, og konklusjonene er ikke entydige i forhold til lovlighet.

Andre utvalg
Arbeidet i bystyret dette halvåret har vært sterkt preget av Terrasaken og alkoholpolitisk handlingsplan. Venstre har i tillegg tatt opp ulike saker i enkelte utvalg. I planutvalget var Venstre i mot reguleringsplanen for hotell i sentrum som gav tillatelse til et bygg på tilsammen 22 meter i sentrum. Venstre har også tatt til orde for å fjerne gateparkeringen langs Salhusvegen ved Lillesund skole. Planene om riving og gjennoppbygging av sjøhus ved Smedasundet ble utsatt bl.a. etter forslag fra Venstre.

Venstre i presse og media
Venstre har fått gode oppslag i pressen bl.a på saker om kommuneøkonomien og styringen av sykehusene. Vi tok også initiativ til å invitere kulturkomiteen til Haugesund i forbindelse med statsbudsjettet og bevilgningene til Haugesund Teater. Dette resulterte bl.a. i innslag i NRK-Rogaland. May Britt Vihovde har også deltatt i flere debatter/intervjuer på TV-Haugaland og Radio 102.

Graf

Tore Nilsen har gjennom kronikker i Haugesunds Avis tatt opp ulike temaer som habilitet, borgernes rett til innsyn i budsjettforslag og politisk ansvar i etterkant av Terrasaken. Marit Wikstrøm og Tore Nilsen presenterte også Venstres forslag i alkoholpolitikken i et leserinnlegg i Haugesunds Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**