Etterlyser infrastruktur for fjernvarme

Venstre ønsker at Haugesund kommune skal inkludere krav om infrastruktur for fjernvarme i framtidige reguleringsplaner og arealplaner i kommunen. I forslaget til ny Plan og bygningslov nevnes slik infrastruktur som et eget punkt i de generelle bestemmelsene som kan tas inn i reguleringsbestemmelsene. Dagens lov legger imidlertid ingen hindringer i veien for at dette også kan gjøres nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tore Nilsen

Venstres faste medlem i Planutvalget, Tore Nilsen, ber i en interpellasjon til Planutvalget om at slike bestemmelser også legges inn i reguleringsplaner som vedtas etter den gjeldende Plan og bygningsloven. Han viser til at det i utkastet til ny lov legges stor vekt på klimapolitikken, og at planarbeidet er blant kommunenes viktigste redskap for en mer klimavennlig politikk.

Ved at det stilles krav om infrastruktur for varmedistribusjon legger man til rette for bruk av alternative energikilder til oppvarming av boliger og andre bygg. Tore Nilsen viser til allerede ferdigstilte prosjekter der slike energikilder kunne ha vært brukt, men der det ikke foreligger bestemmelser som krever det. For mange av leilighetsprosjektene langs sundet ville oppvarming ved bruk av varmepumper til sjø ha vært et naturlig alternativ. I stedet brukes også her elektrisk strøm som hovedenergikilde.

Tore Nilsen håper interpellasjonen kan tas opp til behandling på Planutvalgets møte den 1. april, og bedyrer at det ikke er noen form for aprilspøk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**