Enslige mindreårige asylsøkere

Nordland Venstre har sendt forslag til uttalelse fra Landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forslag til uttalelse fra Nordland Venstre:

Enslige mindreårige asylsøkere
I 2006 ankom 280 enslige mindreårige asylsøkere Norge. Fra de ankommer Norge opplever de en systematisk diskriminering fra offentlig hold. Elendige forhold på mottak, lang ventetid før de får gjennomført asylintervjuet og vanskeligheter med bosetting er noen av problemene en enslig, mindreårig asylsøker opplever.

Først barn, så flyktning
Norske myndigheter behandler enslige mindreårige asylsøkere forholdsvis likt som andre mennesker som søker asyl. Dette innebærer at det ikke finnes et skikkelig behandlingsapparat med barnefaglig kompetanse som tar vare på dem når de kommer.

Verger
Enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge skal i løpet av kort tid få oppnevnt en verge som skal være med dem på intervjuet. Mange har blitt sittende lenge uten å få gjennomført intervju, grunnet mangel på verger. Mange verger er bare til stede under intervjuet, og etter endt intervju får mange enda en ny verge som skal fungere som kontaktperson

Informasjon
Enslige mindreårige asylsøkerne får ofte lite og dårlig informasjon om hva som vil hende dem, hvilke rettigheter de har og hvordan prosedyrene i asylsaker er i Norge.

Forsvinninger
I 2002 forsvant 80 enslige mindreårige asylsøkere fra mottak. Myndighetene viser til skjemaer og rutiner for melding av forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra mottak, men realiteten er at det ikke gjøres seriøse forsøk på å finne de barna som forsvinner fra norske mottak. Det er grunn til å tro at enkelte av barna som forsvinner blir tvunget inn i prostitusjon eller blir utnyttet på andre måter.

Venstre krever:
● En standard prosedyre for informasjon til enslige mindreårige asylsøkere, som sørger for at de vet hva som vil hende og hva slags hjelp og rettigheter de har krav på
● Umiddelbar iverksettelse av reell etterforskning av alle forsvinningssaker
● At barnevernet skal ha direkte omsorgsansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge, også de mellom 15 og 18 år.
● Oppfyllelse av enslige mindreårige asylsøkeres rettigheter i lik grad med norske barn
● En utredning som tar utgangspunkt i alle tidligere forsvinningssaker for å finne ut hva som har skjedd med barna det gjelder
● Økt satsning på rekruttering av verger, slik at saksbehandlingstiden blir kortere
● Skolering av verger
● Tilrettelegging for møter mellom vergen og den enslige mindreårige på forhånd slik at barnet føler seg trygt i intervjusituasjonen
● Permisjon med lønn for alle arbeidstakere som ønsker å fungere som intervjuverge for enslige mindreårige asylsøkere, finansiert med statlige midler
● Et bedre vergetilbud som sørger for at enslige mindreårige alltid har en voksen person de kan stole på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**