Parkeringsforholdene rundt byskolene skal vurderes

Tore Nilsen ba i går om at Trafikksikkerhetsutvalget får seg forelagt en sak om boligsoneparkering rundt byskolene. Han pekte på belastningen med fremmedparkering ved Hauge og Lillesund skoler. Det var enighet i utvalget om at det ønsker en slik sak til behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lillesund

Foto: Tore Nilsen

I følge administrasjonen kan det være vanskelig å få til en ordning med boligsoneparkering rundt Hauge skole, da dette i så tilfelle må omfatte hele sentrum, slik bestemmelsene for boligsoneparkering er utformet. Det vil derfor være mer formålstjenlig å se på andre alternativer her.

Når det gjelder området ved Lillesund skole, langs Bjørgvingata mellom Salhusveien og Karmsundsgata, vil det her kunne etableres en ordning med boligsoneparkering. Administrasjonen vil se nærmere på dette og komme tilbake til utvalget med en egen sak for dette.

Med utgangspunkt i utvalgets vedtak om å forby gateparkering langs deler av Salhusveiens vestside, vil det også være naturlig å sette inn tiltak for å forhindre at parkeringen forflytter seg nærmere skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**