Foreslo 20 millioner til lærerløft

I en debatt om lærerrollen i bystyret den 27. mars foreslo Venstre og Høyre å bevilge 20 millioner til et lærerløft, med et sterkt fokus på etter- og videreutdanning av lærere. Forslaget ble dessverre nedstemt av de rødgrønne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lærer

Nøkkelen til å få en god skole er gode lærere. Derfor har Venstres prioritering i skoledebatten vært klar: Vi vil bruke penger på kompetanseheving blant lærerne, framfor å bruke dem på å utvide skoledagen, slik den rødgrønne regjeringen vil. Bystyret hadde i går kveld en lang og engasjert debatt om lærerrollen, og i den forbindelse la Venstre og Høyre fram et felles forslag om å bruke 20 millioner kroner. Dette forslaget ble dessverre nedstemt av de rødgrønne, men Venstres gruppeleder i bystyret, Jon Gunnes, mener likevel det er grunn til å være optimistisk:
– Selv om de rødgrønne ikke støttet vår forslag, så var det mye i debatten som tydet på at de framover vil være villige til å satse på etter- og videreutdanning av lærere, så vår jobb videre blir å passe på at de følger opp dette i framtidige budsjetter, sa Gunnes.

Forslaget fra Venstre og Høyre i sin helhet var som følger:

20 millioner kroner til lærerløft i Trondheim

Bystyret ønsker å gi en tilleggbevilgning med ramme på inntil 20 millioner kroner til et lærerløft i Trondheim. Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en sak som omfatter følgende:

1. Det skal legges til rette for at lærerne i Trondheimsskolen får fordype seg faglig, slik at de kan gjøre en enda bedre jobb.
· vi ber rådmannen iverksette et samarbeid med HiST, NTNU og Utdanningsforbundet for å lage en god ordning for etter- og videreutdanning av lærere i trondheimsskolen. Dette for å sikre lærere med ett års faglig fordyping i de fagene de underviser i, særlig innen basisfagene norsk, realfag og språk.
· vurdere en ordning med økonomiske incitamenter til lærere og skoler, som belønner lærere med faglig fordypning, og som belønner skoler som utnytter kompetansen til lærere med faglig fordypning i undervisning til elevene
· rådmannen må innføre frikjøpsordninger slik at lærerne i trondheimsskolen gis en reell sjanse til å foreta faglig fordyping

2. Lærerne i trondheimsskolen skal få en enda mer kompetent ledelse.
Bystyret mener det er vanskelig å se at lærerrollen kan utvikles vesentlig uten en tilsvarende og forutgående utvikling av rektor- og inspektørrollene i retning av å utøve aktiv skoleledelse, herunder personalledelse tilpasset skolen som en lærende organisasjon. Rådmannen bes derfor vurdere tiltak utover de som er nevnt i saksfremlegget for hvordan skolelederrollen kan videreutvikles med særlig vekt på personalledelse, personalutvikling, og pedagogisk ledelse.

3. La lærerne få fokusere på sin kjerneoppgave- tilby god undervisning
Det er behov for å ansette flere i andre yrkesgrupper i trondheimsskolen som kan gjøre det lettere for lærerne i Trondheim å fokusere på sin kjernevirksomhet: å sørge for god undervisning.

4. Rydd i lærernes arbeidstid, ikke i deres fritid
Oppslutningen om 8 ukers "sommerferie" (i realiteten en avspasering) er stor blant lærerne. Å korte ned ferien med 2 uker er et stort og alvorlig inngrep som vi frykter kan gå utover læreryrkets attraktivitet, og lærerens motivasjon og entusiasme. Det må ryddes tid i lærerens arbeidstid, ikke i lærerens fritid.

5. Program for seniorer

Bystyret ber rådmannen vurdere om det er behov for et eget seniorprogram for lærere over 55 år, med mål å øke den enkeltes trivsel i jobben, redusere sykefraværet og for tidlig avgang fra jobben gjennom uføretrygd eller førtidspensjon.

6. Sterkere fokus på helse, miljø og sikkerhet
Det iverksettes et HMS-program for skolen som skal sikre lærerne et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

7. Økt lønn til lærerne
Kvaliteten på skolen avhenger av at vi får dyktige mennesker til å velge læreryrket. For å styrke rekrutteringen til skolen mener bystyret derfor at lærerne må prioriteres i kommende lønnsoppgjør i kommunal sektor. For å styrke Trondheim som kunnskapsby ønsker bystyret også at lærerne skal prioriteres ved fordeling av eventuelle lokale potter i fremtidige forhandlinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**