Referat fra styremøte/gruppemøte 4. mars

Åpent lokallagsmøte, felles styremøte og gruppemøte for Halden Venstre tirsdag 04.03.2008 mars kl 19 00 – 21 30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Tilstede: Geir Helge Sandsmark(styret og gruppa), Eirin Finnanger,(styret og gruppa) Per Magnus Finnanger Sandsmark(gruppa), Pål Buttingsrud(styret), Roar Günther Andersen(gruppa), Jan-Magne Sørensen, Tone Skråning(styret og gruppa)

Styremøte:
1. Styresak: Konstituering
2. Styresak: Godkjenning av referat fra møte 5. februar: https://www.venstre.no/ostfold/halden/artikkel/11058
referatet ble godkjent.
3. Styresak: Etterarbeid etter årsmøtet, status (Årsberetning, protokoll, uttalelser)
Protokollen er sendt ut elektronisk til samtlige lokallagsmedlemmer, uten at det har komme inn noe innsigelser eller tilføyelser.
Protokollen skal signeres av Josef Lindbäck og Turid Torgerstuen.
Tone S har ansvaret for å sende ferdig protokoll til Per Magnus og Geir Helge, som sørger for signering og nettpublisering.

4. Styresak: Rikspolitisk nettverk. Innspill til Østfold Venstre. Se egen e-post
Geir Helge Sandsmark og Tone Skråning foreslås som kandidater til rikspolitisk nettverk.

5. Styresak: Aktiviteter i 2008. Status på tiltak besluttet 5. februar (Møter om oppvekst og nasjonal transportplan, rekruttering) Planer for vårhalvåret.
Per Magnus ønsker å ta initiativ til et åpent møte om Oppvekst i Halden.
Tidspunkt for et eventuelt møte vil bli vurdert i forhold til kapasitet mht, til andre oppgaver.
Borghild Tenden har sagt seg villig til å bidra som innleder for et åpent møte om nasjonal transportplan. Rita Sletner har tilbudt seg å være innleder ved et evt. åpent møte om Voldtektsuvalgets arbeid.
Tone S. Får ansvar for å henvende seg til Lars-Henrik Michelsen (Venstres hovedorganisasjon) med forespørsel om han vil være kursholde for Venstreskolen trinn 1, evt. andre aktuelle tema.

6. Styresak: Nytt fra Østfold Venstre. Geir Helge orienterte.
Østfold Venstre arbeider med å ferdigstille tre uttalelser som ble lagt frem som forslag i fylkesårsmøtet. ØV arbeider dessuten med innspill til Vestres politiske plattform i forhold til Bistand- og utviklingspolitikk, samt etablering av et lokalpolitisk nettverk.
Per Magnus Finnanger Sandsmark vil forøvrig bli forslått som valgkampkoordinator for Østfold Venstre i forbindelse med Stortingsvalget.

7. Styresak: Eventuelt
Jan-Magne Sørensen fremla en del eksempler på at kollektivtransporten i Østfold fungerer dårlig på en del strekk.
Dette skyldes blant annet dårlig korrespondanse mellom buss og tog.
Jan Magne og Per Magnus lager en uttalelse om kollektivtilbudet i Østfold som Geir Helg formidler videre til Østfold Venstre styre (fylkeslaget) ved Finn-Erik Blakstad og Sindre Westerlund Mork

Møtet ble hevet ca. kl. 20.15.

9. Kommunestyregruppa:
Møtet startet kl. 20.15, med samme deltakere som syremøtet (se ovenfor).

10. Kommunestyregruppa: Lokalpolitisk nettverk. Orientering. (Se e-post sendt 21. februar)
Etter det gode valget er det et betydelig antall nye Venstremennesker i kommunestyrer, råd og utvalg rundt om i kommunene. Flere har ytret ønske om kontakt med Venstrekollegaer utenfor egen kommune for å kunne lære av hverandre og kanskje lage felles utspill der dette er aktuelt. Det er også aktuelt å knytte kontakt med fylkestingsgruppa.
Styret i Østfold Venstre ved Geir Helge Sandsmark og har derfor tatt et konkret initiativ til opprettelse av nettverkskgrupper innenfor.
Det er foreløpig etablert nettverk for følgende politikkområder:
Nettverk for miljø og næring (nettverkskoordinator: Finn Erik Blakstad, tlf. 928 38 674)
Nettverk for skole, oppvekst og kultur (nettverkskoordinator: Martha Lindås, tlf. 930 53 181)
Alle kan delta i nettverk!!

11. Kommunestyregruppa: Møtefrekvens. Trenger vi gruppemøter oftere?
Det ble meldt at det er lite ledig kapasitet til å ha flere møter, selv om dette kanskje kunne vært ønskelig.
12. Kommunestyregruppa: Skolestruktur. Hva gjør vi?
Venstre bør etterspørre:
Hva som gjøres i forhold til vedlikeholdsbehovet til den eksisterende bygningsmassen og tidsplanen for ferdigstillelse av Asak skole og Risum skole.
Økonomiske konsekvenser ved bygging av ny Asak skole og ved evt. skolenedleggelser (innsparingseffekt).
Problemstillingene reises som forespørsler i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst.

13. Kommunestyregruppa: Lovlighetsklagen, status
Lovlighetsklage i forbindelse med ulovlig graving på Mølen er sendt videre til fylkesmannen

14. Kommunestyregruppa: Saker i førstkommende kommunestyremøte
det var ingen saker fra Ordførerens sakliste som krevde en prinsipiell debatt.

15. Kommunestyregruppa: Aktuelle saker i utvalgene.
Per Magnus og Tone redegjorde kort for forespørsler de vil fremme i sine respektive utvalg.

16. Kommunestyregruppa: Eventuelt
Roar redegjorde for de viktige problemstillinger knyttet til salg av Folkets Hus til Pensjonskassa, med klausul om at Halden kommune må leie bygget.
Roar vil belyse sakens uheldige sider gjennom en forespørsel til Ordføreren i kommunestyremøte den 06.03.2008.

Møtet ble hevet cirka kl. 21.30

Tone Skråning
(referent)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**