Avventende svar på spørsmål om fjernvarme

Planutvalget behandlet på møte tirsdag 1. april interpellasjon fra Venstres Tore Nilsen om infrastruktur for fjernvarme. Utvalgets leder gav et avventende svar på spørsmålene i interpellasjonen og begrunnet dette med manglende kapasitet i administrasjonen til en fullstendig politisk behandling av saken nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kraft, elektrisitet

På spørsmål om utvalgets leder ville ta initiativ til å få fremmet en egen sak om hvilke muligheter kommunen har til å integrere pålegg om infrastruktur for fjernvarme i areal- og reguleringsplaner, viste utvalgets leder til bemanningssituasjonen ved teknisk forvaltning og det kommende energi- og klimaplanarbeidet. Han var redd for at en slik sak ville føre til unødvendig dobbeltarbeid.

Tore Nilsen sa i sitt tilsvar at han hadde forståelse for den vanskelige bemanningssituasjonen, men at det etter Venstres syn hadde vært gunstig å få en slik sak til politisk behandling nå. Ved at denne type planbestemmelse hadde vært drøftet på et generelt grunnlag kunne man ha skapt forutsigbarhet og likebehandling av alle utbyggings- og reguleringsprosjekter.

Etter Venstres oppfatning er det viktig at politiske saker av prinsippiell betydning også tas opp til drøfting i de utvalgene som naturlig arbeider med de ulike sakene. Planutvalget er både et fagutvalg og et politisk utvalg. Vektleggingen av Plan- og bygningsloven som et instrument i arbeidet for å redusere klimagassutslipp viser til fulle den politiske delen av utvalgets arbeid. Venstre beklager derfor sterkt at utvalget ikke får anledning til en prinsippiell debatt om dette viktige temaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**