Ap og krematoriesaken

Jeg viser til ordfører Bjørn Iddbergs innlegg i OA 4. april, som et svar på at jeg omtalte flertallet i krematoriesaken for maktarrogant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mitt utgangspunkt er at krematoriesaken i Gjøvik til sammen har mobilisert nær 3 500 underskrifter. Over 2 500 mot å anlegge det på Vikodden og over 800 mot å bygge nytt ved Hunn kapell. Når så mange innbyggere i Gjøvik by engasjerer seg i en sak, hviler det et stort ansvar på oss politikere for å behandle saken grundig. Jeg vil hevde at denne saken ikke har vært så grundig og demokratisk behandlet. Den har vært utredet av Kirkelig fellesråd og en byggekomité primært bestående av medlemmer oppnevnt av Kirkelig fellesråd. Dette er kirkens representanter, og ikke politikere valgt av innbyggerne. Kirkelig fellesråd, ved Kirkevergen, har så forholdt seg til formannskapet. De ba Kirkelig fellesråd om å utrede alternative tomter, etter at det første forslaget på Vikodden ble skrinlagt – i avisa og ikke gjennom et vedtak verken i formannskapet eller i kommunestyret. Er det grundig og demokratisk? I desember kom Kirkelig fellesråd tilbake til formannskapet med en vurdering av sju tomtealternativer. Formannskapet forkastet fem av alternativene og valgte å gå videre med en vurdering av Gjøvik gravlund (Vikodden) og Hunn gravlund. Saken ble ikke lagt fram for kommunestyret. Er det grundig og demokratisk? Formannskapet behandlet så vurderingen av de to alternativene og konkluderte med Hunn gravlund. Først etter dette, ble saken sendt til kommunestyret og en bredere (parti)politisk behandling. For hvis den hadde vært grundig og demokratisk på et tidligere tidspunkt, hvorfor var det først i mars at Nordbyen arbeiderlag engasjerte seg mot Hunn-alternativet? Og hvor var Aps egen opposisjon i kommunestyret? Ap stemte enstemmig for Hunn gravlund. Nordbyen arbeiderlags leder og kommunestyrerepresentant Arne Strandlie var ikke tilstede. Hvilket demokratisk sinnelag er det?

Realiteten er at saken har vært behandlet av svært få personer, og i hovedsak av personer uten et folkevalgt mandat. Venstre synes dette er et demokratisk problem. Jeg erkjenner at flertallet har latt seg overbevise av Kirkelig fellesråd og Kirkevergen. Det må jeg ha respekt for. Jeg beklager derfor at jeg betegner flertallet som maktarrogant. Men jeg er forundret over at flertallet har valgt å lytte mye til Kirkens få representanter og lite til folkets store engasjement.

Så hevder ordføreren at jeg bruker feil tall om antall kremasjoner. Jeg benyttet tallene fra 2007, som er referert i Kirkelig fellesråds årsmelding. I kommunestyremøtet hevdet flertallet at vi bygger et krematorium for Gjøvikregionen. Venstres Ketil Kjenseth utfordret flertallet og ordføreren på dette, og mente at det blir et krematorium for hele Oppland. Kjenseth viste til at det i 2007 var 88 kremasjoner fra Lillehammer og at Hadeland fra 2007 vil benytte Gjøvik og ikke Ringerike. Ordføreren sa i møtet at dette var nytt for han, og ba rådmannen avklare dette med Kirkevergen i salen. Rådmannen fikk dette bekreftet og refererte det. Hvis opplysningene verken var nye eller overraskende for ordføreren, så må jeg stille spørsmål ved om ordføreren har prøvd å gi inntrykk av at saken er mindre enn den egentlig er.

Christin Guldahl Madsen
Gjøvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**