Venstres Landsdelsutvalg Nord

Under landsmøtet dannet de 4 nordligste Fylker Venstres Landsdelsutvalg Nord. Dette for å få gjennomslag for landsdelens viktige saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres Landsdelsutvalg Nord som består av Nord-Trøndelag Venstre, Nordland Venstre, Troms Venstre og Finnmark Venstre har laget følgende uttalelse:

E6 må fullføres
Nordområdesatsingen forutsetter bedre samferdselsløsninger i Nord Norge. E6 er hovedferdselsåra gjennom de nordligste fylkene. Manglende vedlikehold og utbedring av stamveien har ført til at enkelte strekninger er trafikkfarlige og ufremkommelig. Store deler av landsdelen har ikke alternative samferdselsløsninger som jernbane. Stamveien er derfor av avgjørende betydning.
Utvikling og vekst i et næringsperspektiv krever en helhetlig kommunikasjons- tenkning i Nord-Norge.

Bedre standard med kurvatur og dekke er et viktig miljøperspektiv i henhold til drivstofforbruk og slitasje. Nedslitt asfaltdekke og sporet vei er ressursødeleggende og skaper farlige trafikksituasjoner. Venstre mener at bedre standard på E6 gir stor effekt i bedre fremkommelighet og sikkerhet samtidig som det gir en positiv miljøeffekt og økonomisk gevinst. Bare
10 % av E6 i Nord-Norge har tilfredsstillende bredde, asfaltkvalitet og kurvatur. Venstre mener at nord-sør kommunikasjonen er av avgjørende betydning for fremtida i Norge. Rammene i Nasjonal Transportplan må økes med 50% og opprustingen av «livsnerven» E6 må prioriteres i Nord!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**