Fylkessamling i juni

Hordaland Venstre har den glede å invitere deg til fylkessamling den 6-7. juni på Thon Hotel Bergen Airport. Mellom en god gammeldags politisk debatt vil erfarne innledere snakke om forholdet mellom primær- og sekundærhelsetjenesten, og kommuneøkonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Program med engasjerende innledere og påmelding vil bli sendt deg i mai, men vi foreslår at du allerede i dag setter av denne helgen for en interessant og lærerik samling med gode Venstrefolk.

I år skal to ulike temaer debatteres og det vil bli satt tid til politisk

Lege

Foto: Microsoft

debatt.

Tema 1. Avklarte roller – mellom primær- og sekundærhelsetjenesten, inkl. psykiatri og rus
Rollene mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må avklares. Midlene må omfordeles slik at kommunene får frihet til å ta mer ansvar og omsorg for pasientene i samarbeid med pårørende, fastleger, kommunehelsetjenesten og sykehus. Målet må være tilgjengelig behandling av god kvalitet nærmest mulig pasientene. Debatten om oppgavefordeling må skje i det offentlige rom, ikke i forhandlinger mellom foretak og kommune.
Venstre vil ha tilbake folkevalgt styring med spesialisthelsetjenesten. I Norge har man mer enn 10. 000 tvangsinnleggelser i det psykiske helsevernet i løpet av et år. Det er viktig med lokale lavterskeltilbud som kan gi tidlig hjelp før pasientene blir så syke at tvang eventuelt blir nødvendig.

Tema 2. Kommuneøkonomi

En god kommunepolitikk vil være å legge til rette for at næringslivet kan utvikle seg samtidig som det offentlige tilbyr tjenester som gjør det mulig å skape mangfoldige og attraktive lokalsamfunn.

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Tilgang på risikovillig kapital og arealdisponering er også viktige premiss for utvikling i kommunene. Venstre mener derfor at mer av ressursene som brukes i distriktene bør gis uavhengig av næring, med vekt på bedre infrastruktur, kunnskapsutvikling og lønnsomme, livskraftige arbeidsplasser.
Sørheimsutvalgets innstilling er på mange måter dårlig distrikstpolitikk. For å unngå økt sentralisering rundt Oslo, trenger distrikts-Norge sterke regioner der de regionale storbyene fungerer som motor for utvikling.

Vi håper du setter av denne helgen for en lærerik samling!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**