Ingen har det så travelt som en død laks

May Valle om manglende NTP satsning i nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ingen har det så travelt som en død laks

Dette sier Venstres May Valle i en kommentar til sakene som skal behandles under fylkestingets samling på Stokmarknes 21. — 23. april. Hun setter her fokus på NTP — Nasjonal transportplan 2010 2019. May Valle mener at denne planen gir altfor lite midler til Nordland.
Hun er videre av den oppfatning at det mangler nasjonal forståelse for veisektoren i Nordland, og slett ikke nok fokus på jernbanen gjennom fylket. Hun heller ikke unnlater å komme inn på sitt “hjertebarn”, fergen mellom Skutvik og Svolvær. Her er i alle fall reiselivsinteressene ikke tatt hensyn til, slår hun fast.

Hun ønsker seg mer innretting mot sak, og mindre på ulike prosjekter. For øvrig understreker May Valle at vi ser ut til fortsatt å leve i bakvendtland. Det er mye bedrag innen samferdselssektoren. Det er uverdig å holde på denne måten. Av positive momenter i denne planen, peker hun på utbyggingen av bredbånd i landsdelen. Dette er ikke minst viktig for bedrifter som er lokalisert ute i distriktene.

En annen sak May Valle peker på er fordeling av midler til kommunale næringsfond 2008. Disse pengene er særdeles viktig for små kommuner. Hun mener likevel at fordelingsnøkkelen kan slå uheldig ut, når det gjelder fordeling til kommuner der antall innbyggere legges til grunn. Her må denne problematikken løftes frem. Midlene til kommunene må økes. Kommuner som ikke flyter på "kraftpenger" kommer skjevt ut, sier hun. Det er Steigen kommune et godt eksempel på. Det er viktig at en gjennom dette arbeidet legger forholdene godt til rette for næringslivet, dersom vi ønsker at også distriktene skal ha konkurransedyktige bedrifter.

Et annet viktig moment i dette arbeidet er entreprenørskapstanken – fra barnehage til høgskole. Her er en unik mulighet til samhandling mellom næring og skole, slår May Valle fast. Dog vil hun understreke at her må mer praktisk tilrettelegging til fra Nordland fylkeskommunes side. Det er gjort noe arbeid, men mye gjenstår. Det er stort behov for sentrale veiledere.

Saken om finansiering av basisbevilgningen til de regionale helseforetakene — høringsuttalelse, er nok en sak May Valle vil vektlegge. Hun sier at helseforetakene aldri vil komme på pluss-siden. Det vil alltid være underskudd, og det er ikke bestandig reelt. Spesielt er hun misfornøyd med avskrivingsreglene som helseforetakene må operere med. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å legge bedrifts økonomisk tenking til grunn her.
Noen sykdommer ser ut til å betraktes som mer lønnsomme enn andre. Blir det slik i fremtiden, spør hun, at det offentlig helsevesen på "slite" med mindre lønnsomme pasienter, mens det private næringsliv tar seg av de lønnsomme?

Venstres May Valle nevner til slutt sakene som handler om Nordland fylkeskommunes internasjonale engasjement. Hun er spesielt opptatt av at den nasjonale satsningen på nordområdene ikke setter Nordland på kartet. Etter min mening, sier hun, synes det som om Nordland og spesielt Nord Salten ikke sees på som en av nordområdet. Derfor forventer hun at Nordland fylkeskommunes internasjonale engasjement tar med hele Nordland i et slikt perspektiv.

Hun trekker frem "reis og ryk " prosjektet som spesielt positivt. Det er et utvekslingsprosjekt, der ledere og andre fra små bedrifter gjennom EU — midler får mulighet til å besøke tilsvarende bedrifter i andre land.

kilde: Nordland Fylkeskommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**