En framtidsretta miljøpakke

Trondheim kommune vedtar i bystyremøte 24. april 2008 en svært ambisiøs og konkret plan for å følge opp føringene for transportpolitikken som er lagt gjennom klimaforliket på Stortinget i januar 2008. Målsettingen er å redusere CO2 utslippene, begrense biltrafikken og forbedre tilbudet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikanter. – Endelig har vi fått gjennomslag for vår idé om at Trondheim trenger en helhetlig transportløsning der både hensynet til bilistene og hensynet til miljøet blir ivaretatt, sier gruppeleder Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bedre kollektivtilbud i hele byen

Buss

Etter noen måneder med forhandlinger har de seks partiene Ap, SV, MDG, Sp, KrF og Venstre blitt enige om en miljøpakke som inneholder løsninger for å få til bedre og mer miljøvennlige transportløsninger for Trondheim. Et av de viktigste tiltakene er å styrke kollektivtrafikken, gjennom lavere pris, hyppigere avganger, nye ruter, bedre service og bedre framkommelighet for bussen. – Gjennom dette forliket vil vi bruke 60 millioner kroner mer hvert år på en styrket drift av kollektivtrafikken, og det vil komme hele Trondheims befolkning til gode, sier Gunnes. – Dette tilsvarer en kollektivandel mellom 15-20 % av den samlede investeringspakken, og er mer ambisiøst enn Oslopakke 3.

50 % av investeringene til miljøtiltak

Guri Melby

Guri Melby har sittet i utvalget som har forhandlet fram dette forliket, og hun framhever særlig to poeng som har vært viktige for Venstre. – Vi har hele tiden vært klare på at minst 50 prosent av det vi investerer i transportløsninger framover må gå til miljøvennlige tiltak som kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier og trafikksikkerhetstiltak. Dette har vi fått gjennomslag for, og det er vi veldig glade for, sier Melby. – I tillegg er det positivt at forliket fokuserer på hvor viktig det er at vi har en helhetstankegang rundt dette med transport, særlig i forbindelse med arealplanlegging, blant annet gjennom at arbeids- og besøksintensiv virksomheter blir lokalisert i områder med god tilgjengelighet for fotgjengere og god kollektivtilgjengelighet, primært innenfor "Kollektivbuen", sier Melby.

Enighet om finansiering
Samlet sum til investeringer er innenfor en ramme på 4,9 mrd, og i tillegg kommer utgiftene til drift av kollektivtrafikken på totalt 900 mill i en 15-årsperiode. Dette gir oss en samlet ambisjon om et behov på 5,8 mrd kroner. Dette skal finansieres gjennom en drivstoffavgift på 60 øre, og gjennom et tilstrekkelig antall innkrevningspunkter rundt stamvegprosjektene E6 sør, Osloveien/Sluppen bru og E6 øst. – Disse tiltakene gir oss inntekter til å utbedre veier og kollektivtrafikken i Trondheim, samtidig som de forhåpentligvis vil ha en trafikkbegrensende effekt, sier Melby.

Hele forliket kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**