Nytt hotell ved Vår Frelsers Kirke

Reguleringsplanen for nytt hotell ved Vår Frelsers kirke, på tomta til Folkets Hus, skal nå opp til endelig behandlng i planutvalget. Reguleringsplanen har resultert i en rekke merknader, både fra private og fra offentlige instanser. Det er særlig forholdet til Vår Frelsers kirke som har blitt kommentert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Da saken ble behandlet første gang i planutvalget gav Venstre uttrykk for bekymring bl.a. for forholdet til Vår Frelsers kirke. Denne bekymringen deles av en rekke av de instanser som har avgitt uttalelse. Det er særlig to forhold det pekes på i denne forbindelse: avstand til kirken, og høyde i forhold til kirken.

Vår Frelsers kirke er et av byens viktigste monumentalbygg. Det innehar en unik funksjon i byrommet og representerer også en betydelig historisk verdi. Det er derfor svært viktig at omkringliggende bygg underordner seg kirkebygget slik at de verdier og funskjoner dette bygget har ikke reduseres.

Dette påpekes blant annet av riksantikvaren, kirkekonsulenten og biskopen i Stavanger.

Også naboene har innsigelser i forhold til byggets volum og høyder. Bygget går ut over de fastsatte maksimumshøyder som ligger i Sentrumsplanen. Grensene i planen er på 13 meter over gateplan, mens forslaget åpner for et bygg på 17,5 meter. Når det i tillegg ønskes en utnyttelse av tomtearealet på 90% blir det et svært volumiøst bygg.

Venstre er skeptisk til planer som utfordrer grensene i Sentrumsplanen på mange områder. Samtidig er det viktig å se et forslag i sammenheng med eksisterende bebyggelse. I dette tilfelle vil det være viktig å få et bygg som innordner seg Vår Frelsers kirke og som også forholder seg til Sentrumsplanen og den øvrige bebyggelsen på en fornuftig måte.

Etter Venstres mening bør byggets volum og høyder reduseres i forhold til framlagte forslag. Det bør kunne tillates høyere utnyttelse enn 50%, men mindre enn 90%. Bygget bør forholde seg til nabogrenser ikke bare i vet, men også i sør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**