Framtidig jernbanesatsing i Hedmark med dobbeltspor

Vi i Hamar Venstre er først og fremst særlig opptatt av jernbaneutbyggingen og dens framdrift inn mot Hamar og videre nordover mot Lillehammer og østover mot Elverum og Østerdalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Styret i Hamar Venstre 2008.

Foto: Ørnulf S. Østbye

Hamar Venstre har svært lenge vært opptatt av miljøspørsmål i likhet med Hedmark Venstre og moderpartiet.
Heldigvis så ser vi nå etterhvert også at svært mange ANDRE ser behovet for en meget vesentlig økning av bevilgningene til en oppgradering og utbyggning av jernbanen.
Og mest midler forventer vi øremerket til et helt nytt dobbeltspor og som må bli kraftig fremskyndet i tid i forhold til foreliggende utbyggningsplan.
Det nye dobbeltsporet må legges nær opp til det sentrale Hamar, men allikevel utenom Hamar sine mest sentrale byrområder og vår herlige og høyt skattede strandsone !
En ny trase må altså planlegges og bli lagt lenger øst for Mjøsa enn dagens eksisterende trase.
Hamar Venstre ønsker å prioritere midler til jernbaneutbygging og til styrket kollektivtransport fremfor fremtidige utvidelser av HOVEDveinettet innom vårt fylke.
I mer enn 50 år har jernbanen tapt terreng når det gjelder passasjerbefordring og der Norge iløpet av få 10-år har blitt forvandlet fra et land der buss og jernbane som oftest var fremkomstmidlene for “folk flest” og til nå der vi primært har blitt en bil-og flynasjon!
Med øket forurensning og øket trafikkstøy som resultat !
For å endre på dette misforhold og dets alvorlige miljøkonsekvenser må vi forsøke å nå frem til BÅDE hodet OG hjertet på de med reisebehov.
Det må gradvis og konsekvent søkes å påvirke og stimulere oss mot en fremtid der vi ALLE må ta mere ansvar og bidra aktivt !
Det kan nå synes som om vi nå står foran et politisk omforenet gjennombrudd for nødvendigheten av å måtte ta betydelige radikale grep for å endre og vitalisere landets samferdselspolitikk .
Ett av våre Venstre slagord lyder slik: Fremtiden kan bli en ren fornøyelse. – Hvis vi handler nå.
DA VIL DET NOK TRENGES BÅDE GULROT OG PISK FOR Å NÅ FREM I RETNING MOT DETTE MÅLET !
Idag erkjenner og forstår de aller fleste her til lands de store klimautfordringene vi, og resten av folkene på vår felles klode, står ovenfor.
Framover må regjeringen signalisere en økning av belønningsordnings midler for at kommuner og fylker skal kunne styrke sitt kollektivte reiseilbud og der det kan tilbys publikum kollektiv transport til gunstige priser. Også for familier som reiser sammen.
Her må det nok sterke virkemidler til og som må kombineres med “rett pris” på kollektivtransport slik at den virkelig blir konkurransedyktig.
NTP (nasjonal transportplan) er nå ute til høring og skal presenteres for Stortinget i desember i år. Stortinget skal så vedta en langtidsplan neste år og den skal være retningsgivende frem til 2019.
Her må det legges opp til meget betydelige utslippskutt fra veibasert trafikk og at det SKAL og MÅ bevilges KRAFTIG MERE til et langt bedre kollektivtilbud og som DA NØDVENDIGVIS må føre til begrensninger på biltrafikken. IHVERTFALL i befolkningstette områder. Begrensninger på parkering inne i sentrum av de større byene må det også tilrettelegges for samordnet med opprettelse av gratis parkeringsplasser ved innfartsveiene og tilnærmet gratis matebusser innom sentrum.
Når Jernbaneverket og andre aktuelle aktører (både offentlige og private) nå skal utarbeide de helt konkrete planer og forslag for det neste 10-årets satsing på skinnegående transport så må man altså innom vårt fylke IKKE planlegge for en ny sportrase lagt tett på vår store og fantastiske vann-og miljøressurs.- MJØSA !
Intet mindre enn en jernbanepolitsk visjon må snarest finne sin forløsning ved at det fremover må satses kraftig og målbevisst for å møte det norske samfunnets krav til et sikkert, miljøgunstig og bærekraftig transportnett og der SKINNEGÅENDE transport må få førsteprioritet!
(Fra innledningstalen av Chris Castberg)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**