Referat fra årsmøtet i Re Venstre for 2006

Årsmøtet ble avholdt på Fjellborg torsdag 18.01. 2007.
9 medlemmer møtte, deriblant ett nytt medlem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sak 1: Godkjenning av innkalling
Årsmøteinnkallingen ble godkjent.

Sak 2: Konstituering
Årsmøtet ble satt med Pål-Arild som ordstyrer og Elin som referent.

Sak 3: Årsberetning
Styrets årsberetning ble lest av sekretær. Den ble godkjent med mindre endringer.
Kommunestyrerepresentanten leste sin årsberetning, som ble tatt til etterretning.

Sak 4: Regnskap/budsjett
Revisor kunne melde tilbake om et ryddig oppsatt regnskap og budsjett.
Laget har god økonomi, da beholdningen er på 16.174.45 kr. pr. 31.12.
Regnskapet ble godkjent.
Angående budsjett, ble det først reist spørsmål om det var budsjettert med nok midler i forbindelse med at 2007 er et valgår. Med drøyt 16.000 kroner på bok, mente Ulf at vi måtte sikre lokallaget en beholdning på minimum 2.000 kr ved slutten av året, men at det var en fordel om styret kunne stå fritt til å disponere penger på valgkampen opp mot denne summen.
Deretter foreslo Kåre å bake inn i budsjettet midler til bevertning i forbindelse med møtevirksomhet, da dette oftest har foregått av egen lomme.
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med følgende to tillegg:
1) Årsmøtet gir styret fullmakt til å disponere inntil 14.000 kroner, inklusive allerede budsjetterte midler, øremerket valgkamp.
2) Posten Diverse utgifter økes fra 500 til 1.000 kroner, for å dekke bevertning.

Sak 5: Valg
Valgkomitéen, ved Kåre, la fram sin innstilling. Pål-Arild ønsket ikke å fortsette som leder, og valgkomitéen hadde ikke funnet noen erstatter til dette vervet. I tillegg ønsket Berit Eide å tre ut av styret. Dermed manglet to personer. Etter oppmuntrende tilrop fra salen falt brikkene på plass, dog med ett styremedlem mindre kommende år.
Det nye styret blir som følger:

Leder: Ulf Lund Halvorsen (på valg -08)
Nestleder: Gerd-Eva Holtung (på valg -09)
Sekretær: Elin Berg Schmidt (på valg -08)
Kasserer: Ole-Hans Lunde (på valg -09)
Studieleder: Bent Sørsdal (på valg -08)
Styremedlem: Pål-Arild Simonsen (på valg -09)
Valgkomité:
Inger-Lise Skrikestad (på valg -09)
Kåre Holtung (på valg -08)

Revisor: Tor-Gabriel Holtung (på valg -09)

Sak 6: Kontingent
Årsmøtet valgte å ikke øke kontingenten. Den er da fremdeles på 50 kr til lokallaget.


Sak 7: Valg av utsendinger til årsmøtet til Vestfold Venstre

Det avholdes årsmøte og nominasjonsmøte for fylkestingsvalget lørdag 17. februar på Sandefjord Motorhotel. Re Venstre kan sende 3 delegater.
Følgende tre ble valgt som delegater til årsmøtet/nominasjonsmøtet: Ulf, Ole-Hans og Bent.
I tillegg stiller Re med utvidet mannskap (uten stemmerett): Gerd-Eva skal dit i egenskap av at hun sitter i styret i Vestfold Venstre, Pål-Arild skal dit ettersom han sitter i programkomitéen for fylkestingsvalget og Elin skal dit som medlem i nominasjonskomitéen til fylkestingslista. Disse er også vara.

Sak 7: Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

Bevertning og diskusjon fulgte.

Som nyvalgt leder tok Ulf ordet. Han foreslo et par runder rundt bordet, der de fremmøtte ble bedt om å komme med egne hjertesaker og syn på fremtidig skolestruktur/skolepolitikk. Dette som et utgangspunkt for å finne viktige saker for Re Venstre i forbindelse med lokalvalget.

Det ble vurdert som viktig at Re Venstre har et klart standpunkt om fremtidig skolestruktur og den sk Andebuavtalen i forkant av nominasjonskomitéens arbeid og nominasjonsmøtet.
Vedtak: Gerd-Eva undersøker med kommunen om når vi kan få til et møte med dem angående økonomi i forbindelse med skolepolitikken, fortrinnsvis torsdag 15. februar.

Årsmøtet vedtok å holde nominasjonsmøte mandag 12. mars.

Etter dette ble årsmøtet hevet.

Re, 20. januar 2007
Elin Berg Schmidt, referent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**