Fullt gjennomslag for Arendal Venstres krav om ja-klistremerke til reklame på postkassene

Ordførar Torill Rolstad Larsen ga full støtte til Venstres interpellasjon om å speilvende prinsippa for reklame i postkassene. Arendal kommune sender anmodning til departementet om speilvending, og i mellomtida får alle husstander tilsendt nei takk-merke for å redusere reklamepresset og sløsinga med papir. Jan Kløvstad takka ordføraren på vegne av Venstre.

Arendal Venstre ser seg lei på den stadig økende mengda uadressert reklame, og vil innføre et speilvendingsprinsipp: Bare de som sier et klart og utvetydig JA TAKK til reklame, skal få det i kassa si.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les NRK Sørlandet om saka her.

Arendal, 28. april 2008

Dega Abdi Aman

Foto: Jan Kløvstad

Til ordføreren

Interpellasjon fra Venstres Dega Abdi Aman og Jan Kløvstad

Innføring av omvendt reservasjonsordning mot uadressert reklame i Arendal

Norske husholdninger mottar mellom 40-50 kilo uadressert reklame i sine postkasser hvert år. Undersøkelser viser at bare to av ti faktisk ønsker reklamen, og det meste blir derfor båret rett fra postkassen til papiravfallet.

Venstres foreslår å speilvende dagens reservasjonsordning, slik at de som faktisk ønsker å motta uadressert reklame må sette opp et «reklame ja takk»-klistremerke på sin postkasse. Det skal dermed ikke lenger være nødvendig å benytte et «reklame nei takk»-klistremerke for å slippe å motta uønsket uadressert reklame.

I dag får husholdninger automatisk uadressert reklame i sine postkasser, med mindre man reserverer seg. Venstres forslag går således ut på å gjøre det motsatte til et prinsipp, nemlig at man kun mottar uadressert reklame hvis man aktivt ber om det ved å merke sin postkasse med «reklame ja takk».

Undersøkelser viser at en slik speilvending av regelverket vil gi en betydelig miljøgevinst, men det hevdes å være i strid med markedsføringsloven. Barne- og likestillingsdepartementet holder akkurat nå på med en gjennomgang av markedsføringsloven, og Venstre vil foreslå at i bystyret henstiller til departementet om å foreslå en endring i markedsføringsloven som vil kunne tillate en speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame.

Venstre vil påpeke at en slik omvendt reservasjonsordning vil kunne spare miljøet for store klimagassutslipp både forbundet med produksjon og transport av papiret.

Fra før har kommuner som Bergen, Oslo og Aurskog-Høland i Akershus vedtatt å innføre en speilvendt reservasjonsordning mot uadressert reklame. Den rødgrønne regjeringen, med Barne- og likestillingsdepartementet i spissen, har imidlertid så langt gått imot innføring av denne typen fornuftige miljøløsninger i forbindelse med arbeidet med den nye markedsføringsloven. I høringsutkastet har ikke departementet lagt opp til noen speilvending av dagens ordning med innføring av en «reklame ja takk»-ordning til erstatning for gjeldende ordning. Tidligere barne- og likestillingsminister Osmundsen varslet tvert imot at den nye markedsføringsloven vil forby kommuner å vedta slike fornuftige miljøløsninger som den blant annet Bergen kommune har gått inn for.

Venstre mener at hensynet til miljøet og forbrukerne må veie tyngre enn de økonomiske hensynene til posten og annonsørene. Dette er også et syn som har fått sterk støtte fra forbrukerombudet.

På bakgrunn av dette ønsker vi å stille følgende spørsmål til ordføreren:

Hvordan stiller ordføreren seg til Venstres forslag om å speilvende dagens reservasjonsordning, slik at de som faktisk ønsker å motta uadressert reklame må sette opp et "reklame ja takk"-klistremerke på sin postkasse?

Forslag til vedtak:
1. Arendal kommune vil anmode departementet om at de i sitt forslag til ny markedsføringslov som forventes fremlagt for Stortinget i vår, foreslår en lovendring som medfører en speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame.

2. Dersom ny markedsføringslov ikke endres, bes ordføreren ta initiativ overfor regjeringen med sikte på en forsøksordning i Arendal som innebærer at det etableres en speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame.

Dega Abdi Aman og Jan Kløvstad, bystyrerepresentanter for Arendal Venstre

Om bakgrunnen for interpellasjonen:

Uadressert reklame – et miljøproblem
Svært få ønsker å motta uadressert reklame. Likevel mottar bergenserne hvert år rundt 3800 tonn uadressert reklame i posten. Bare produksjonen av papiret medfører utslipp av CO2 som er betydelig større enn utslippene fra kommunens egen bilpark. En speilvending av dagens reservasjonsordning vil kunne løse problemet.
I følge en undersøkelse gjennomført av Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsverk (BIR) i 2006, mottok hver husstand i Bergen rundt 46 kilo reklame i posten dette året1. Per i dag er 35 prosent av husstandene i Bergen reservert mot uadressert reklame. Med rundt 110.000 husstander i kommunen betyr dette at bergenserne mottar 3.800 tonn uadressert reklame årlig.
Betydelige klimagassutslipp
Produksjon, distribusjon og avfallshåndtering av uadressert reklame er både energi- og ressurskrevende. Det anslås at bare produksjon av papiret reklamen trykkes på fører til utslipp av mellom 0,7 og 1,8 kilo CO2 per kilo papir, avhengig av produksjonsland2. Legger en til grunn det laveste tallet, blir det sluppet ut rundt 2600 tonn CO2 i produksjon av papiret til reklamen bergenserne mottar årlig. Til sammenligning slipper hele Bergen kommunes egen bilpark ut 1700 tonn hvert år3. Dette er et svært konservativt overslag, og gjelder altså bare produksjon av papiret, ikke transport og avfallshåndtering.
En undersøkelse utført av Norsk Respons gjennomførte på oppdrag for Naturvernforbundet Hordaland, våren 2007, viste at bare 29 prosent av bergensere faktisk ikke ønsker å motta reklame i posten4. Dersom en speilvendte dagens ordning slik at de som faktisk ønsker reklamen kan henge opp et klistermerke med reklame-ja-takk for å motta reklamen, svarer 80 prosent av de spurte i den samme undersøkelsen at de ikke vil henge opp et slikt klistermerke. Posten Norge tjener hvert år rundt 1,3 milliarder kroner på distribusjon av uadresser reklame5.
Reklame-ja-takk
Miljøhensyn er bakgrunnen for at Aurskog-Høland kommune i Akershus har besluttet at de ønsker å speilvende dagens reservasjonsordning, slik at de som faktisk ønsker å motta reklame merker sin postkasse med et reklame-ja-takk-klistremerke. Denne ordningen får også sterk støtte fra forbrukerombudet, som på prinsipielt grunnlag mener at forbrukerne selv må kunne velge om de vil motta reklame i sin egen postkasse6.
Barne- og likestillingsdepartementet avslutter i disse dager arbeidet med den nye markedsføringsloven, som er ventet oversendt Stortinget over nyttår. I høringsutkastet har ikke departementet lagt opp til noen speilvending av dagens ordning med innføring av reklame-ja-takk.
I tråd med politiske mål
Det er i dag bare et mindretall av befolkningen i Bergen som ønsker å motta uadressert reklame i postkassen. På grunn av manglende kunnskap om reservasjonsordningen, usikkerhet rundt hvor en får tak i reservasjonsklistermerker og så videre er det likevel bare rundt 35 prosent av bergenserne som har reservert seg. En speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame vil gi en betydelig besparelse for miljøet, samtidig som de som ønsker å motta reklame i posten fremdeles får full mulighet til dette.
En slik speilvending er i tråd med de målsetninger om avfallsreduksjon som ligger i avfallsplanen for BIR-området 2004 – 2008. Bergen kommunes ønske om å ta en ledende rolle i kampen mot uønsket reklame henger også sammen med Bergensbyrådets målsetning om å gjøre Bergen til en ledende miljøby.
I forbindelse med behandlingen av ny markedsføringslov vil det også være ønskelig at Stortinget ser på det samlede trykket av uadressert reklame fra avisinnstikk, posten og andre aktører.
Kilder:
1. Dumpet papirboss i protest, Bergens Tidende 01.03.2007
http://www.bt.no/lokalt/article344650.ece
2. Framtiden i våre hender: Faktaark om klimagassutslipp fra forbruk. http://www.framtiden.no/filer/Faktaark_klimagassutslipp_fra_forbruk.pdf
3. Halverer CO2-utslipp fra egne biler, pressemelding fra Bergen kommune 27. mars 2007 http://www.bergen.kommune.no/aktuelt/pressemeldinger?artSectionId=323&articleId=2931
4. Postreklame, en spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Respons i Bergen 13. til 15. februar 2007.
http://www.naturvern.no/data/f/1/00/80/3_2401_0/rapport.pdf
5. Tall hentet fra Posten Norges årsrapporter fra 2005 og 2006. http://www.posten.no/Portal/OmPosten/Finansiellinformasjon/Aarsrapporter/
6. Forbrukerombudets høringsuttalelse til ny lov om markedsføring og annen markedspraksis
http://forbrukerombudet.no/index.gan?id=11035178&subid=0

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**