Bekjempelse av voldtekt krever handling

Venstre har sentralt og lokalt satt voldtekt på dagsorden. Voldtekt er et av de mest traumatiserende krenkelser et menneske kan utsettes for og fører ofte til omfattende helseskader. Hvert år opplever mellom 8000 og 16000 mennesker i Norge voldtekt eller voldtektsforsøk. Dette viser med tydelighet at voldtekt er et samfunnsproblem av betydelig størrelse. Tiden er inne for å ta mer forpliktende grep for å bekjempe voldtekt. Samfunnet må ta i bruk en lang rekke virkemidler innenfor alle sektorer for å forebygge og bekjempe voldtekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Grimstad var nylig vertskap for en konferanse der utfordringen ble satt på dagsorden.
Rita Sletner, ass. generalsekretær i Venstre og leder for regjeringens oppnevnte voldtektsutvalg, presenterte utvalgets endelige resultat.
Ann Kristin Kristensen, sykepleier og leder ved fylkets lokale voldtektsmottak ved legevakten i Arendal, ga oss en innføring i mottakets arbeid og framtidige utfordringer. Voldtektsmottaket har en to-delt funksjon. De skal ivareta pasienter i en sårbar situasjon preget av stor psykisk og fysisk påkjenning. Samtidig skal det sikres rettsmedisinske hensyn gjennom sporsikring og dokumentasjon. Dette krever høy faglig kompetanse og evne til etisk refleksjon. Tilbudet i frivillig og gratis og er uavhengig av politianmeldelse. Voldtektsmottaket ved Legevakten i Arendal har vært i drift i halvannet år og har hatt totalt 26 saker – 18 tilfeller er blitt anmeldt. Det er kun jenter som har henvendt seg til mottaket og da oftest i helger.
Helse —og sosialdirektoratet ga i 2006 midler til oppstart av voldtektsmottaket ved Legevakten i Arendal. En forutsetning for videreføring av tilbudet er at det bevilges nok midler fra de samarbeidende kommunene til videre drift og at det aldri rår tvil om voldtektsmottakets berettigelse.
Et solid faglig og økonomisk fundamentert voldtektsmottak, er et av virkemidlene som må og skal være til stede for å sikre at voldtektsofre blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Men politiet har også en sentral posisjon i håndtering av anmeldte saker og er avgjørende for sakens utfall.
Forebyggende arbeid må settes på dagsorden. Seksuelle overgrep må være tema i skoler og universiteter, være tema i tilknytning til militær førstegangstjeneste, må være tema i tilknytning til introduksjonsprogram for innvandrere, det må gis tilbud til systematisk behandling av unge som forgriper seg og forskning må danne grunnlag for det videre arbeidet med denne store samfunnsutfordringen.

Et særtrykk av NOU 2008-4
"Fra ord til handling — bekjempelse av voldtekt krever handling"

Anne Midtlien
Kommunestyrerepresentant for Venstre i Grimstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**