Kommunen må få økonomien under kontroll

Regnskapsrapporten etter 1. tertial viser en svært alvorlig økonomisk situasjon for kommunen. Denne situasjonen krever at kommunen tar i bruk alle nødvendige og tilgjengelige virkemidler for å få økonomien under kontroll. Derfor har de borgerlige partiene idag fremmet en merknad i formannskapet som tar tak i dette, et initiativ Venstre støtter fullt og helt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lommebok, penger

Nye tall fra rådmannen viser at Trondheim kommune ligger an til å gå med rundt 200 millioner i underskudd i år hvis det ikke tas grep nå. Vi i Venstre er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil ha for tilbudet til innbyggerne, og støtter derfor merknaden som ble fremmet i formannskapet i dag av Høyre, Krf og Frp, der vi ber om at rådmannen går grundig gjennom alle deler av virksomheten for å finne potensialet for økonomisk innsparing. De forholdene vi ønsker utredet er:

– Gjennomgang av alt kommunalt eierskap. Rådmannen bes redegjøre for mulighetene for nedsalg i alt kommunalt eierskap i fast eiendom og i selskaper, med fokus på potensialet for kapitalfrigjøring på kort og lang sikt.
– Innføring av konkurranseeksponering og utfordringsrett. Rådmannen bes redegjøre for hvordan kommunen kan hente gevinster på kort sikt ved å åpne for konkurransestimulering av både kommunal tjenesteproduksjon og støttetjenester.
– Privat drift av barnehager. Private barnehager drives generelt økonomisk mer effektivt enn kommunale barnehager, da de etter nasjonalt regelverk bare sikret 85 prosent av det tilskudd kommunale barnehager kan få. Samtidig viser undersøkelser at familienes tilfredshet er minst like god som i kommunale barnehager. Rådmannen bes derfor legge frem en sak som viser det økonomiske potensialet som ligger i at de fleste, evt alle barnehagene, ble eiet og/eller drevet av private.
– Frys i investeringer i nye barnehager. Overgangen fra våre midlertidige til permanente barnehager kan koste flere titalls millioner kroner. Det etableres en frystilstand, slik at man inntil kommunen får kontroll på økonomien ikke foretar investeringer i nye barnehager. Parallellt arbeides det med å få staten til å ta det fulle økonomiske ansvaret for at full barnehagedekning realiseres. Dette berører både tilskuddsstørrelsen og sikring av økonomisk likebehandling av offentlige og private barnehager.
– Privat drift av SFO. Trondheim kommune har allerede gode erfaringer med å la frivillige organisasjoner ta ansvar for deler av SFO-tilbudet i kommunen. Dette tiltaket kan både bidra til å heve kvaliteten på tilbudet og til å holde kontroll på utgiftene.
– Gjennomgang av alle kommunale innkjøpsordninger. Kommunen kjøper inn varer og tjenester for betydelige beløp, en reforhandling av avtalene vil kunne gi innsparinger av store beløp.
– Gjennomgang av alle kommunens planlagte investeringer. Bystyret har vedtatt betydelige investeringer i årene fremover. Rådmannen bes utrede hvordan kostandene kan reduseres i hvert enkelt prosjekt, og om enkelte prosjekter kan utsettes eller stanses.
– Legge ned vikartjenesten. Evaluringen av tjenesten viser at enhetene vil håndtere dette bedre og mer rasjonelt enn dagens organisering.
– Utviklingen i antall ansatte. Rådmannen bes legge fremn en oversikt over utviklingen i antall ansatte i perioden 2003-2008 fordelt på sektorer, både i absolutte tall og prosentvis utvikling. I tillegg bes rådmannen legge frem en oversikt over utviklingen i kommunens interne arbeidsmarked og overtallighetspronlematikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**