Fylkesting 16.-19. juni på Fauske

Interpellasjon fra Nordland Venstre. Skoleskyssordning og Nordland Fylkeskommunes anbudsprinsipper

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Etter en orientering om dagens skoleskyssordning i Vefsn Kommune ble jeg gjort oppmerksom på at barn som bor i distriktet i Vefsn ikke får den skoleskyssen de har krav på etter Fylkeskommunens egen reglement. Skoleskyss er et viktig tema og derfor tar jeg opp problemstillingen på generelt grunnlag.

I «reglementet for skyss av elever ved grunnskolen og de videregående skoler i Nordland» gjeldende fra 01.08.2006 står:

Kap.I
1.I medhold av opplæringsloven § 7 har elever krav på fri skoleskyss mellom hjem og skole etter nærmere rettningslinjer…
2….. Skolevei er korteste vei (målt fra dør til dør) mellom bosted og skole som blir brøytet og er åpen for alminnelig ferdsel.

Kap. II
1.Grunnprinsipper
Skoleskyss av elever i grunnskolen skal gjennomføres i samsvar med opplæringslovens § 7 med tilhørende forskrifter…
2.Samordning/gangavstand/ventetid
I samsvar med anbefaling fra Kirke — og undervisningsdepartementet regnes følgende som akseptabel tid underveis (reisetid + gangtid + ventetid hver vei)
For 1.-4. klasse: inntil 45 minutter
For 5.-7. klasse: inntil 60 minutter
For 8.-10. klasse : inntil 75 minutter
I helt spesielle tilfeller kan det aksepteres en lengre reisetid.
Reisetiden etter dette omfatter også en gjennomsnittlig ventetid på ca. 10 minutter på bussholdeplass.

Bussreklame

Foto: H. Bast

Nordland Fylkeskommunes skoleskyss er lagt på anbud.
I 2006 var det 7 826 skyssberettigere elever i grunnskolen og 4 329 skyssberettigede elever i
den videregående skolen. I 2006 var inntektene fra skoleskyssen i Nordland om lag 64 mill. kr. (Kilde: SIB-notat 1007/2007)
Det er altså snakk om betydelige beløp. Anbudsprosessen for skoleskyss burde derfor være basert på at busselskapende innfrir de kravene Nordland Fylkeskommunes skyssreglement setter.

Vil Fylkesordføreren ta initiativ til å gjennomgå Nordland Fylkeskommunes anbudsprinsipper for skoleskyss? Vil Fylkesordføreren sørge for at Nordland Fylkes skyssreglement blir etterkommet?

Oppfølgingsspørsmål
Konkret omhandler saken skoleskyss for elever ved Granmoen skole som bor på Brækken og Fustvatnet i Vefsn Kommune.
Den korteste veien for barna fra dette området er 18,4 km og de blir kjørt 25,9 km til skolen og opp til 35,4 på veien hjem på grunn av at det kjøres en omvei på 7 km. Strekningen er værutsatt og ulykkkesbelastet. Det skjer ofte store forsinkelser, barn må gå gjennom skogen og det er ikke belysning i området. Barna gruer seg til skoleveien og er meget slitne. Det kan dokumenteres at ungene sitter over en time i bussen. Foreldrene er med rett bekymret og det ble sendt brev til Nordlandsbuss og Nordland Fylkeskommune der foreldrene ber om en omlegging av reiseruten og foreslag om at SB Nordlandsbuss setter opp en minibuss som starter fra Brækken, via Strømsåsen, Grøftremskardet og Helfjellbygda til Granmoen skole.

Også Vefsn Kommune har følgt opp skoleskyssaken. I svaret fra SSB Nordlandsbuss (datert 18.02.2008) står: «SB Nordlandsbuss har forelagt saken til NFK, som behandlet denne saken på møte 19.12.2007. I referat fra nevnte møte konkluderes det med at det ikke vil være mulig å gjøre noe med problemet uten å øke ressursene. NFK opplyser at det ikke gis midler til utvidet drift og at det derfor ikke vil være rom for å endre på dagens skyssopplegg.»

I brev fra NfK til Vefsn Kommune (datert 25.04.2008) ble det sagt at «Nordland Fylkeskommune gjennomfører en analyse av hele skoleskyssproblematikken i området.»
Til nåværende tidspunkt har Vefsn Kommune og foreldrene til de berørte barna ingen avklaring på elevenes skysstilbud fra skolestart høsten 2008.

Vil Fylkesordførern ta initiativ at Nordland Fylkeskommune tar en rask og positiv avgjørelse i denne konkrete saken?

Mosjøen, 04.06.2008

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**