Parlamentarisk praksis i Nordland

Spørsmål i fylkestinget fra May Valle, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


På vegne av Nordland fylkeskommune har fylkesrådet gitt uttalelse til forvaltningsplan for Norskehavet. Under behandlingen ble fylkesrådets høringsutkast sendt til alle gruppeledere i fylkestinget til uttalelse. Venstre brukte denne anledningen og sendte inn sitt innspill til planen. Venstre uttrykte stor tilfredshet med at fylkesrådet hadde tatt med et punkt om petroleumsfrie soner.

Stemmegiving

Forbauselsen var derfor stor da nettopp dette punktet er tatt ut av uttalelsen som fylkesrådet gir, samtidig som SV og SP som er medlemmer av rådet går ut i media med at dette er noe de vil gjøre felles front for, uten at denne uenighet går fram av uttalelsen som er sendt videre.

Gjennom avispolemikk med Nordland SV er jeg blitt belært med at det er flertallet som bestemmer, og at AP hentet støtte for sitt syn hos Høyre og FRP — og derfor kom ikke dette punktet med og uttalelsen ble slik.

Mine spørsmål blir:
Er det laget et parlamentarisk system som gjør det mulig for AP å uttale seg på fylkeskommunens vegne med støtte fra Høyre og FrP uten at det får følger for det parlamentariske flertall, og uten at det skjer fra en "allianse" som fremstår i åpenhet?

I flg. SV eksisterer det ingen uttalelse fra Nordland Venstre i denne saken. Er det da slik at vår uttalelse ikke kommer fram i det som er sendt fra fylkeskommunen?
Når det er slik at det ikke fremgår uenighet i uttalelsen fra Nordland fylkeskommune – hvem uttaler fylkesrådet seg på vegne av — Fylkestinget eller AP, Høyre og FRP? Mener fylkesrådet at mindretallets syn blir ivaretatt gjennom denne behandlingen?

Svar kommer onsdag 15.oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**