Småbedriftenes betydning for Hamar

Over 15.000 foretak av små ingeniørbedrifter med mellom 1 og 4 ansatter omsetter årlig for mer enn 15 milliarder kroner. Næringsliv og samfunn er avhenig av store og mindre kompetansemiljøer for å holde tritt med og bidra til den teknologiske utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Asbjørn Hovstø

Foto: A.Hovstø

Teknologiutvikling og organisering – Innovasjon skjer også utenfor de tradisjonelle FoU-miljø innen forskningsinstitusjoner som i tilsvarende FoU-enheter i industrien. Noen innovasjoner er erfaringsbaserte, der de som jobber ute i produksjonen ser forbedringsmuligheter. Andre ganger er teknologiløsningene resultat av en tett dialog med kunden. I et mangfold av innovasjonsarenaer blir nye og forbedrede teknologiløsninger ofte drevet fram av enkeltindividers pågangsmot og eierskap til prosessene. For en del ledere og entreprenører blir det nærmest et livsprosjekt å utvikle noe og dermed ha en rolle i en bransje som utgjør en del av et dynamisk næringsmiljø hvor personlige relasjoner er en svært viktig brikke.

Akanthus - Kultur og næring

Foto: Jan Einar Henriksen

Hva forklarer etablering av små foretak – I økonomiske nedgangstider blir flere personer tvunget til å starte opp virksomhet for å kunne brøfø seg selv. Omorganisering i næringslivet innebærer at en del større foretak skiller ut aktiviteter til selvstendige forretningsområder. Økt konkurranse skjerper kravene til effektivitet og bidrar til outsourcing. Økt markedsorientering gjør at også aktiviteter som var en del av universitet og høgskoler skilles ut og blir drevet kommersielt. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en viktig pådriver til etablering av nisjebaserte forta, som gjennom teknologien kan operere i et internasjonalt marked. Foretak som hver for seg er små, kan likevel eksistere fordi de blir synlige og virker i et virtuelt nettverk med andre. Teknologisk utvikling som åpner opp for nye forretningsområder og dermed muligheter for nye foretaksetableringer. Gode økonomiske tider åpner også opp for økt etterspørsel etter spesialiserte, varierte og kundetilpassede varer og tjenester. Lokalsamfunnet bør ha innsikt i de forannevnte faktorer som forklarer sentrale utviklingstrekk ved næringslivet, men gir også føringer for utforming av rammebetingelser, aktive virkemidler og utdanning. Stadig flere foretak (små som store) vil oppleve at de må konkurrere i et internasjonalt marked og med kompetanseprofil som inkluderer språk og kultur.

Møte, mennesker

Foto: Microsoft

Klynger – Innovasjon skjer vanligvis ikke isolert i et foretak, men forutsetter ofte en aktiv søkeprosess i tilegningen av ny kunnskap og teknologi som kan anvendes i prosesser og produkter. En klynge er gjerne samlokaliserte bedrifter som har en fordel av å være i nærheten av hverandre kostnadsmessig og sosialt. En slik ansamling av relaterte næringer utgjør dessuten et kompetansemiljø som gir klyngeaktørene kunnskap de ellers ikke ville hatt, men har egenskaper som nærhet, koplinger, interaksjon og kritisk masse.

Oppussing

Foto: S.Harby

Hamar trenger flere bygg og møteplasser tilpasset småbedrifters behov for nettverk. Teknologibedrifter er mindre avhengig av regulert arbeidstid og et fysisk arbeidssted. Mange pendlere befinner seg i en slik situasjon. Nyskapende virksomheter kan være uavhengig av fysisk tilstedeværelse i et marked. Nabokommunene til Hamar som f.eks. Løten ligger i forkant på slike områder. Myndighetene representert ved skatteetaten kan ved sine tvangsinndrivelse av utestående skatter og avgifter knekke mange småbedrifter før de får nok kapital til å møte svingninger i markedet. Gi de minste virksomhetene noe mer tid for å innbetale skatt og avgift!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**