Venstres omsorgsgaranti

Venstres omsorgsgaranti vil si at man er garantert hjelp hjemme tilpasset den enkeltes behov, garantert sykehjemsplass når man trenger det og garantert å få dekket sine individuelle behov på sykehjem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det sistnevnte innebærer at alle må få tilbud om meningsfull aktivitet tilpasset den enkelte. Venstre ønsker å gi rett til permisjon uten lønn for pleie av egne foreldre.
Hovedvekten av beboerne i sykehjem har demens, slik at eldreomsorg i stor grad dreier seg om demensomsorg. Det er viktig at det også tilrettelegges for at personer med lettere demens kan bo hjemme. Det krever i tillegg til omsorgslønn for pårørende, et tilrettelagt dagtilbud, avlastning, og mulighet for å få assistent.

Et tilbud om visitasjonsordning eller oppsøkende hjemmebesøk for alle over 75 år én gang i året vil fange opp mange hjelpebehov. Eldre må få frihet til i størst mulig grad selv å velge omsrogstilbud.

(Fra Venstres politikk fra A til Å)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**