Årlig skoledag for folkevalgte i Meløy

Ordføreren har lovt at vi skal få en fagdag for kommunens folkevalgte om kvaliteten og innholdet i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


For et kommunestyre er det av avgjørende å ha bred kunnskap om de ulike politikkområdene man har ansvar for. Det foregår mye viktig arbeid i de ulike utvalgene og plenumsdebattene gir oss god innsikt i tilstanden og utfordringene i kommunen.

Ett av de mange ansvarsområdene et kommunestyre har er grunnskoletilbudet. Som skoleeier har man et vidtrekkende ansvar. Dette ansvaret følger blant annet av opplæringslovens kapittel 13. De fleste folkevalgte føler nok at de kjenner skolene i kommunen sin ganske godt, i hvert fall når det gjelder skolestruktur og bygningsmessig tilstand. Men hva med innholdet i skolen?

En forutsetning for at man skal kunne diskutere innholdet i skolen er at vi har kunnskap om skolen. Man må vite hvor skoen trykker — hvor ting er bra og hvor ting ikke er fullt så bra. Man må vite noe om alle sider av skolens virksomhet — også det som går på innholdet i skolen

For at et kommunestyre skal utøve sitt skoleeieransvar på en tilfredsstillende måte må det etableres en felles virkelighetsforståelse, slik at vedtak fattes på et så velinformert grunnlag som mulig. Slik kan man kan sikre at vi som skoleeiere tar tak i hele skolen — og ikke bare de ytre faktorene ved skolevirksomheten. En jevnlig debatt om skolens kvalitet og innhold har sin naturlige plass i et hvert kommunestyre. Dette kan med fordel sees i sammenheng med fastsettelsen av lokale utviklingsmål for skolen, som også er en av våre oppgaver som skoleeier.

Etter Venstres mening bør utgangspunktet for en slik debatt være en årlig fagdag der tilstanden i Meløy-skolene systematisk belyses. Fagdagen bør resultere i en systematisk sammenstilling — en "tilstandsrapport" for skolen — gjeldende for kommunen vår.

Sentrale problemstillinger som kan belyses på en slik fagdag — i tillegg til de ytre rammer som utstyr og bygg — kan være:
Hva er resultatene ved de nasjonale prøvene?
Gir resultatene fra de nasjonale prøvene skoleeier grunn til å sette inn ekstra ressurser?
Hva er alderssammensetningen blant lærerkorpset?
Finnes det seniortiltak, og kan evt. disse forbedres/utvides?
Finnes det en systematisk etter- og videreutdanning, og kan evt. denne styrkes?
Er vi flinke nok til å rekruttere nye lærere? Hva er den skolefaglige kompetansen i administrasjonen?
Hvordan fungerer det spesialpedagogiske tilbudet?
Har rektorene tilstrekkelig med administrative ressurser, slik at de får anledning til å være pedagogiske ledere? Hva er erfaringene med frukt- og grøntordningen?

Meløy Venstre ser fram til en slik fagdag.

Mari Ann Bjørkli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**