Interpellasjon om stråling fra mobilmaster

Haugesund Venstre følger opp et initiativ fra Gunnar Kvassheim og Stavanger Venstres Helge Solum Larsen om stråling fra mobiltelefonmaster og liknende. I interpellasjonen spør Tore Nilsen blant annet om føre-var prinsippet blir brukt når det gis tillatelse til oppføring av slike master.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Mobiltelefon

Foto: Microsoft

Tore Nilsen stiller på vegne av Haugesund Venstre flere spørsmål til ordføreren omkring utplassering av mobiltelefonmaster og liknende i nærheten av skoler og barnehager. Han viser til økende bekymring blant borgerne og uklare signaler fra fagmiljøene om langtidsvirkningene av denne type stråling. Han ta til orde for at føre-var prinsippet må anvendes i denne sammenhengen.

Du kan lese hele interpellasjonen her:

Til ordfører Petter Steen jr
Interpellasjon:

Plassering av mobiltelefonmaster og andre kilder for ELF EMF stråling

Det er en økende bekymring blant mange borgere i Norge i forhold til konsekvenser av stråling fra mobiltelefonmaster, trådløse nettverk og lignende. Særlig er det mange foreldre som er bekymret for langtidsvirkninger av slik stråling på barn og unge. Den stadig mer omseggripende utplassering av ulike kilder for ELF EMF stråling gjør at mange er urolige for at slike kilder plasseres i umiddelbar nærhet av steder der barn og unge ferdes over lengre tid, som skoler og barnehager.

Det er usikkerhet knyttet til hvorvidt denne type stråling representerer helsefare, og det foreligger ingen entydige anbefalinger eller konklusjoner basert på langtidsstudier. Ulike institusjoner som Det europeiske miljøbyrået (EEA) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har ulik tilnærming til problematikken. Begge institusjoner slår imidlertid fast at det foreligger manglende kunnskap i forhold til å utelukke skadevirkninger av elektro-magnetiske felt.

Det europeiske miljøbyrået (EEA), som Norge er medlem av gjennom EØS-avtalen, har anbefalt bruk av føre-var prinsippet i forbindelse med mobiltelefonmaster:

"There are many examples of the failure to use the precautionary principle in the past, which have resulted in serious and often irreversible damage to health and environments. Appropriate, precautionary and proportionate actions taken now to avoid plausible and potentially serious threats to health from EMF are likely to be seen as prudent and wise from future perspectives. We must remember that precaution is one of the principles of EU environmental policy."
Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA.

Føre-var prinsippet bygger på en tanke om å beskytte miljø og borgere for potensielle skadevirkninger av ulike aktiviteter. Det er ingen forutsetning for å anvende føre-var prinsippet at slike skadevirkninger er dokumentert.

Det blir fra flere hold påpekt at genseverdiene for slik stråling satt av norske myndigheter er høye, og at de er vesentlig høyere enn tilsvarende verdier i mange land innen EØS området. Erfaringer fra tilsvarende problemstillinger, som f.eks. virkninger av stråling fra kraftlinjer, viser at det ofte tar lang tid fra bekymringene oppstår til norske sentrale myndigheter endrer gjeldende praksis på området. Dette sammenfaller med betraktningene fra EEA som er gjengitt ovenfor.

I denne sammenheng blir det derfor naturlig å stille følgende spørsmål:

• Finnes det en oversikt som viser plasseringen av mobiltelefonmaster og liknende i forhold til skoler og barnehager i Haugesund kommune?
• Dersom slik oversikt ikke finnes, vil ordføreren ta initiativ til at en slik oversikt utarbeides og gjøres kjent for byens borgere?
• I hvilken grad praktiseres føre-var prinsippet når det gis tillatelse til oppføring og utplassering av kilder for ELF EMS stråling i Haugesund kommune?
• I den grad føre-var prinsippet ikke anvendes, vil ordføreren ta initiativ til at føre-var prinsippet legges til grunn ved framtidige tillatelser, og at det gjennomføres en kritisk gjennomgang av allerede gitte tillatelser der disse er gitt i umiddelbar nærhet til skoler og barnehager?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**