Budsjettet: Investeringer – Venstres prioriteringer

Haugesund Venstre legger vekt på å redusere investeringene i økonomiplanperioden og prioriterer investeringer innenfor lovpålagte oppgaver. Samtidig ser vi det som vesentlig at kommunen holder ved like og rehabilterer eksisterende bygg før vi gir oss i kast med tunge løft i form av nye bygg og nye anlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Derfor har Venstre prioritert følgende investeringer i perioden:

Lillesund

• Ferdigstillelse av Lillesund skole
Haugesund Venstre har funnet plass for fullfinansiering av rehabilitering av Lillesund skole, slik at paviljongen, minihallen og utearealene kan ferdigstiles. Dette er fin-ansiert ved kutt og forskyvinger i andre investeringer. 34 millioner er satt av til dette prosjektet i økonomiplanperioden. Venstre følger dermed opp fjorårets budsjettforslag der vi som de eneste hadde fullfinansiering av Lillesund skole med i økonomiplanen.

Hauge

•Rehabilitering av Hauge skole
Rehabilitering av Hauge skole rammes ikke av fullføringen av Lillesund skole. For å flytte noe av låneopptakene og redusere rentebelastningen i økonomiplanperioden er 5 millioner kroner flyttet fra første og andre år til siste år i den planlagte treårsperioden for rehabiliteringen av Hauge skole.

•Rehabilitering av Vår Frelsers kirke
Rehabliliteringen av Vår Frelsers kirke utsettes i et år. Bevilginingene fordeles noe jevnere over rehabiliteringsperioden enn i rådmannens forslag. Ferdigstillelse av Vår Frelsers kirke i 2012.

sykkelbyen mandal

•Tilerettelegging for sykkel i sentrum
Haugesund Venstre stryker bevilgningene til fortsettelse av handlingsplan for sentrum. Behovet for økt fokus på kommunens kjerneoppgaver gjør at vi finner det rett å sette dette prosjektet på vent nå. Det avsettes likevel 1 million kroner pr. år til tilrettelegging for sykkel i sentrum. Dette er viktig for å få flere til å bruke sykkel til jobb eller andre aktiviteter i sentrum.

Innstramminger på rådmannens forslag til investeringer
Foruten Handlingsplan for sentrum er også en del andre prosjekter redusert i varierende grad i Venstres forslag til investeringer. Dessverre finner ikke Venstre rom for å opprettholde den betydelige økningen innen idrettsanlegg som rådmannen la opp til. Denne posten er redusert med 1 million pr. år i forhold til rådmannens forslag. Dette innebærer likevel en økning på 1 million kroner fra 2008 budsjettet.

For de andre prosjektene gjelder i stor grad at de er redusert noe i forhold til rådmannens forslag, men slik at det skal være mulig for enhetene å gjennomføre de største og mest påkrevde investeringene.
Opprusting av Haugesund Stadion er redusert med 15 millioner, og det bevilges kun 5 millioner i 2009. Dette prosektet må sees i sammenheng med endelig løsning for nytt stadion.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**