Innfør miljørapportering i årsberetningen

Venstres andrekandidat ved stortingsvalget, Anita Østby, vil at årsberetningen for kommunene skal inneholde en miljøstatus for kommunens virksomhet. -Alle private bedrifter har lenge vært pålagt dette gjennom regnskapsloven, sier Østby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anita Østby

Foto: Østby

Venstre mener det er på tide at kommunene og det offentlige pålegger seg selv den samme rapporteringsplikten. Men begrunnelsen må ikke alene være at vi skal gjøre det samme som bedriftene. Vi skal gjøre det fordi det er viktig og fordi det kan gjøre oss enda bedre på å redusere utslipp og bedre miljøet. Vi har også et ansvar overfor innbyggerne, om å rapportere hvordan miljøstatusen er på den kommunale virksomheten.

-Kommunene påvirker det ytre miljø gjennom sin virksomhet, på flere måter. Vi gir utslippstillatelser, er byggherre og innkjøper, transportør og eiendomsforvalter – både av bygg og naturområder. Vi forvalter sentrale miljøoppgaver som drikkevann til innbyggerne, rensing av kloakk og avløpsvann, innsamling og håndtering av avfall, ulike typer vern, artsmangfold og regulering av arealer, forteller Østby. Hver for seg jobber de ulike sektorer med dette, men vi savner en samlet og systematisk framstilling av den lokale miljøtilstanden.

Senter for klimaforskning har slått fast at kommunene kan bidra til så mye som 15 prosent reduksjon av klimagassutslippene i Norge gjennom sin virksomhet og sine virkemidler. Kommunene er derfor en svært viktig aktør i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og for å nå de målene for reduksjoner i klimagassutslippene som Stortinget har vedtatt i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk.

Venstre på Stortinget har for øvrig foreslått å endre Kommuneloven, slik at kommunene blir pålagt å ha med en miljøstatus i årsberetningen. Uavhengig om og når dette blir vedtatt, kan kommunene være forut for dette og være flinkere enn det loven pålegger dem i dag, avslutter andrekandidat Anita Østby

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**