Interpellasjon – Vindkraft

Fylkesrepresentant May Valle fra Venstre fremmer interpellasjon om vindkraft i neste fylkesting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I Fylkesrådets vedtak 28.10.2008 sak 137/08 anbefaler Nordland fylkeskommune at NVE innvilger konsesjon til Sleneset vindpark. Vedtaket har skapt uklarhet om Fylkeskommunen rolle som seriøs regional planmyndighet og troverdighet som miljøfylke.

Nord-Norsk Vindkraft AS skal utplassere inntil 75 vindturbiner med et svært omfattende vegnett og utfyllinger i en til nå relativt uberørt skjærgård med store natur- og landskapsverdier. Det er også behov for å strekke ny kraftlinje fra Sleneset til sentrallinja i Melfjordbotn gjennom inngrepsfrie naturområder.

Etableringen vil medføre en rekke konsekvenser i forhold til biologisk mangfold, landskap og reindriftsnæringen. Konsekvensutredningene har plassert prosjektet i kategori E som innebærer svært stor konflikt i forhold til nasjonale miljømål.

I en samla plan vil hensynet til følgende elementer belyses:

Hubro
Sleneset er sannsynligvis det viktigste kjerneområdet for hubro i Norge, og her er den størst rapporterte bestanden av arten i Europa. Hubro er i dag på "Norsk Rødliste" og er en sterkt truet art, det vil si at arten har svært høy risiko for utryddelse.

Landskap

Vindmøller på Utsira

Foto: Norsk Hydro

Sleneset er en del av landskapsregionen Nordlandsverran, som består av øyene og holmene utenfor kysten. Vindkraftverk vil ha en visuell influens/påvirkning innenfor denne sonen som vil dominere landskapsopplevelsen.

Dette er naturverdier som krever en seriøs behandling, og det er derfor med undring Venstre konstaterer av fylkesråden tar saken ut av samla plan og anbefaler utbygging samtidig som at SVs egen fylkestingsgruppe er imot.

Av andre momenter som taler for en helhetlig behandling kan nevnes:

Nettkapasitet
Nordland har et kraftoverskudd på over 40% og begrensninger i nettkapasitet for å selge ut denne krafta.
Det er derfor ingen samfunnshensyn som i dag forsvarer en forsering av en utbygging av det mest omstridte vindkraftverk som ligger til behandling i NVE. Fylkesrådet undergraver hele opplegget med fylkesplanen for vindkraft ved på trekke ut Sleneset og gi prosjektet sin støtte under ett år før planarbeidet er ferdig. Slik planarbeidet nå fremstår, kan det virke fullstendig verdiløst og bortkastet.

Spørsmål: Hvilke konsekvenser vil anbefalingen av Sleneset vindkraftverk få for det pågående arbeid med samla plan?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**