Nordområdeoppgaver til nord

Venstre fikk i dag fullt medhold i Utdanningskomiteen da Roar Sollied foreslo at de nordligste fylkene og organisasjoner og institusjoner i landsdelen også måtte få nasjonale oppgaver og roller i nordområdepolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Venstremann i skuterland Svalbard

Det var i sak 60/08 Om gjennomføring av forvaltningsreformen at Venstre la til et ekstra punkt til innstillingen:

Forslag til tilleggspunkt etter innstillingens punkt 3:
4. Fylkestinget forventer videre at de nordligste fylkene og institusjoner/organisasjoner i landsdelen på grunn av nærhet og kompetanse får tildelt roller og funksjoner i den nasjonale nordområdepolitikken.

I ei sak om en Arktisk Tenketank ved fylkesrådsleders kontor (sak 69) mente Sollied at det manglet retning og innhold i vedtaket. Han foreslo derfor: -ATT skal være en åpen nettverksmøteplass og premissleverandør for nordområdepolitikk. Hovedformålet skal være å fremskaffe best mulig kunnskapsgrunnlag for politisk beslutninger og forvaltning i nordområdesaker: Forhold som gjelder Norge og minst ett annet land i den cirkumpolare krets, og forhold som styrker landsdelens posisjon og Norges legitimitet i nordområdespørsmål.

Dette forslaget ble imidlertid nedstemt i komiteen, men Sollied tror posisjonen tar det når de får vurdert det i gruppene før plenum. -Hvis de ikke er villig til å si mer om innhold, vurderer jeg å stemme mot ATT, sier Roar Sollied. Han likte heller ikke benevnelsen Arktisk tenketank, man mangler et mer presist forslag. -Kanskje har noen et forslag før plenumsbehandlinga? spør han.

Disse to forslagene er i tråd med det de nordnorske Venstre-lagene kom fram til i sitt nordområdeseminar i høst. Senterpartiet sluttet seg til forslagene og var medforslagsstillere.

Bildet: Roar Sollied langt nord: På Svalbard

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**