Brudd på lover og reglement i Alstahaug kommune

Kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen, har i et leserbrev påpekt gjentatte brudd på lover og regler i Alstahaug kommune. “Både Kommuneloven og Forvaltningsloven er brutt, i tillegg til kommunestyrets eget reglement” sier Nilssen i et leserbrev. Les Nilssens leserbrev her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Brudd på viktig demokratisk prinsipper i Alstahaug kommune

Den 6. oktober sendte jeg en interpellasjon til ordføreren i håp om å få den med i kommunestyremøtet den 30.oktober. Interpellasjonen omhandlet forslag til en speilvending av dagens ordning med uadressert reklame i Alstahaug kommune. Interpellasjonen ble imidlertid ikke sendt med sakspapirene til kommunestyremøtet. Undertegnede etterspurte derfor interpellasjonen under godkjenningen av sakslisten ved møtets start. Det ble da lovet av ordfører at dette var noe man skulle komme tilbake til senere i møtet. Hvilket ikke ble gjort.

Den 4. november sendte jeg på nytt interpellasjonen angående speilvending av dagens ordning med uadressert reklame. Da jeg mottok sakspapirene for kommunestyremøtet den 25.november, registrerte jeg at nevnte interpellasjon fortsatt ikke var sendt ut til kommunestyremedlemmene.

I reglement for Alstahaug kommunestyre, vedtatt i Kommunestyremøtet den 25.10.06, står det under § 17 at interpellasjoner må være meldt ordfører i god tid før møtet, senest 10 dager i forkant av møtet. Videre står det at interpellasjoner skal være skriftlige, og at de bør sendes ut sammen med sakspapirene.

Med andre ord snakker vi her om gjentatte brudd på følgende lover og reglement:

Kommunestyrets eget reglement angående interpellasjoner er brutt.
Kommunelovens § 34 som omhandler endring av sakslister og forespørsler er brutt.
Forvaltningslovens § 11 angående saksbehandlingstid og foreløpig svar er også brutt.

Det er ordføreren som møteleder som setter sakslisten. På den måten kan ordføreren bestemme hvilke saker som skal prioriteres i kommunen. For å sikre at også viktige saker fra partier i opposisjon også blir belyst, åpnes det i kommuneloven for interpellasjoner og debatt rundt disse. Med andre ord åpner interpellasjoner for at alle kommunestyrerepresentantene, hvis ikke ordføreren eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg det, kan få realitetsbehandlet saker som de synes er viktige for kommunen.

Når så interpellasjoner blir behandlet som beskrevet ovenfor, er dette med andre ord ikke bare et brudd på gjeldende lovverk og reglement. Det er også et brudd på et viktig demokratisk prinsipp. Derfor vi undertegnede, som kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre, arbeide videre for at den politiske virksomheten i Alstahaug kommune skal skje i tråd med gjeldende regler og lovverk.

Hanne Nora Nilssen
Kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**