Budsjett uten overraskelser – og uten alternativ opplæring

Haugesund Bystyrre vedtok onsdag 26. november budsjett for 2009 og økonomiplan for 2009 til 2012. Som ventet ble det ingen overraskelser, flertallet budsjett ble vedtatt slik innstillingen fra formannskapet gav signaler om. det innebærer blant annet at det ikke blir noen satsing på alternativ opplæring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Penger, økonomi

Foto: Microsoft

Venstre fremmet sitt alternative budsjettforslag, men fikk kun sine egne stemmer for dette. May Britt Vihovde var den som la fram Venstres budsjettforslag, og hun la særlig vekt på at Venstre innen de samme rammer som flertallet, hadde funnet rom for en betydelig sterkere satsing på skole, samtidig som vi også hadde funnet rom for helestasjon for eldre.

Vihovde pekte også på den negative økonomiske utviklingen de siste månedene og mente at vi kunne komme til å måtte ta budsjett opp til revidering ganske tidlig i løpet av neste år. Hun advarte derfor sterkt mot å øke rammene, eller legge ytterligere føringer på bruken av midler gjennom økte låneopptak, slik de andre opposisjonspartiene la opp til.

Debatten etter at de ulike gruppelederne hadde presentert de ulike budsjettforslagene kom i stor grad til å dreie seg om nettopp Venstres budsjettforslag.

For Høyres representanter var det særlig Venstres forslag om å kutte økningen i støtten til flere av våre festivaler som var tungt å svelge. Venstre gav uttrykk for at vår holdning i kulturpolitikken som ellers er at det er kommunens oppgave å sørge for mer til dem som trenger det mest. Venstre prioriterte i dette budsjettet tiltak rettet mot eldre og unge, framfor tiltak som i første rekke kommer foreldregenerasjonen tilgode.

I debatten kom flere representanter fra opposisjonen inn på behovet for alternativ opplæring. Fra Venstre var det Tore Nilsen som pekte på at det ikke var uttrykk for særlig omsorg for barn og unge at man rustet opp skolebygg som stod til nedfall, dette var en dyd av nødvendighet.

Han viste til at den manglende satsingen på alternativ opplæring viste klare forskjeller i hvilke verdier som styrte de ulike grupperingene, og at dette var bra for politikken, men dessverre ødeleggende for de mange som ikke fikk nødvendig hjelp.

I replikkordskiftet etterpå viste han også til at langt flere trenger hjelp enn de som ville fått hjelp med rådmannens forlsag, og at det følgelig ville være lite ekstra å hente fra skolens ordinære rammer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**