Positivt svar om føre-var prinsippet i forhold til EMF-stråling

Ordføreren gav et grundig og positivt svar på Venstres interpellasjon om bruk av føre-var prinsippet i forbindelse med utplassering av mobiltelefonmaster og liknende anlegg som avgir EMF-stråling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Mobiltelefon

Foto: Microsoft

I et svært grundig og gjennomarbeidet svar gav ordføreren uttrykk for at han anså spørsmålet som svært viktig og at han delte Venstres oppfatning av det her var viktig å bruke føre-var prinsippet. I den sammenheng viste han til at dette pr. i dag er vanskelig da utplassering av slike anlegg vanligvis ikke er meldeliktige eller søknadspliktige.

Ordføreren kunne derfor ikke vise til en eksisterende oversikt over utplassering, og han pekte også på at teleleverandørene nødig gir informasjon om plasseringen av slike anlegg, da de regner dette som konkurransefortrinn som de nødig vil dele med konkurrerende virksomheter. Kommunen har selv startet et arbeid med å forsøke å kartlegge slik plassering.

Ordføreren viste imidlertid til at det pågår et arbeid i flere kommuner for å avklare ulike forhold rundt dette, og at også Haugesund kommune ønsker å gjøre denne type anlegg melde og søknadspliktige, slik at det i framtida vil være mulig å regulere plasseringen av dem.

På oppfølgingsspørsmål om dette innebar at det i det minste ikke var plassert slike anlegg på kommunal eiendom kunne ordføreren svare bekreftende. Han understreket også at det fra kommunens side var viktig å legge tilrette for at man i framtida kunne beandle denne type installasjoner ut fra føre-var prinsippet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**