Vold mot barn — fokus i videregående skole

«Vold og overgrep mot barn og unge» fra 2007 viste at 25 % av barn og unge oppgir minst ett tilfelle av fysisk vold fra en forelder…. med svar fra fylkesråden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Spørsmål fra Franziska Wika, Venstre i Fylkestinget 1.- 4. desember 2008

Vold mot barn — fokus i videregående skole
NOVA´s voldsrapport «Vold og overgrep mot barn og unge» fra 2007 viste at 25 % av barn og unge oppgir minst ett tilfelle av fysisk vold fra en forelder, 7 % oppgir fysisk vold fra begge foreldre. Det viser seg også at 22% av jentene og 8% av guttene er utsatt for seksuelle overgrep.
Svært mange av de mishandlede barna blir aldri fanget opp av hverken lokale helsestasjoner, barnevern eller BUP. Dette skyldes mangel på kunnskap, dårlig samarbeid mellom etatene, dårlige verktøy for kartlegging og en viss grad av feighet til å snakke åpent om temaet. Det er mangel på dokumentasjon og statistikk om institusjonene.

Innenfor offentlig og privat sektor finnes mange ulike arenaer.

see no evil hear no evil speak no evil

Foto: microsoft

Vold som tema har vært tabubelagt også i Norge. Denne holdning ser ut til å forandre seg, men vi har en lang vei å gå enda. Det må skje en kunnskapsutvikling når det gjelder vold. I utdanningsinstitusjonene må først og fremst lærerne få bedre kunnskap til temaet.
Innen voldsirkelen finnes det kun tapere og både offeret og voldsutøver må få profesjonell hjelp. En voldsutøver kan likegodt være et voldsoffer. Et voldsoffer kan bli en fremtidig voldsutøver.
Fylkeskommunen bør være en pådriver til tverrfaglig samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige etater!

Spørsmål:
1. Har de videregående skolene i Nordland tilfredsstillende beredskapsplaner som kan iverksettes dersom det skulle oppstå situasjoner der ungdommen blir utsatt for vold eller overgrep?
2. Vil Fylkesråden ta initiativ til at vold og voldsutøvelse blir satt på dagsorden i de videregående skolene i Nordland?

Fylkesråd for utdanning Trud Berg svarte som følger:
Alle de videregående skolene i Nordland og utdanningsavdelingen har gode beredskapsplaner for håndtering av kriser hvor også trusler inngår. Rådgivere, helsesøstre og det kommunale omsorgsapparatet har i tillegg sine rutiner og ordninger for hvordan slike situasjoner skal håndteres. Det vises bla til Opplæringsloven § 15-3 "Opplysningsplikten til barnevernstjenesten" og §15-4 "Opplysningsplikten til sosialtjenesten".

Dette er et svært viktig tema som fylkeskommunen ønsker å ha sterkt fokus på gjennom jevnlig revisjon av beredskapsplanene. Fylkeskommunen har i høst opprettet en tverrfaglig gruppe der bl.a. elevorganisasjonen og arbeidstakerorganisasjonene er representert for å ha en gjennomgang av beredskapen i forhold til vold og trusler om vold og krisehåndtering. De tragiske hendelsene i Finland det siste året er noe av bakgrunnen for dette initiativet.

Gruppen vil levere sine anbefalinger etter planen i februar/mars.

Fylkeskommunen har også under opprettelse en gruppe for gjennomgang av det eksisterende felles skolereglementet for de videregående skolene i Nordland (vedtatt av fylkestinget i 2002). På grunn av nye reformer og generell samfunnsutvikling er det behov for revisjon. Utdanningsdirektoratets mal og forslag legges til grunn for revisjonsarbeidet.

Skolereglementet gjennomgås av skolene hver høst og er derfor en av flere måter å jevnlig holde fokus på vold og trusler om vold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**