Kronikk: Offensiv næringspolitikk i en krisetid

Gunnar Kvassheim ta i denne kronikken til orde for en målrettet innsats for å legge til rette for arbeidsplasser i Nord-Rogaland. Mulighetene er betydelige, men det kreves politisk vilje for å ta dem i bruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Karmøy fikk et tøft møte med finanskrisens harde realiteter da Hydro`s konsernsjef Eivind Reiten nylig møtte de ansatte ved aluminiumsverket. Reiten gjorde det klart at den planlagte milliard-investeringen i en ny moderne produksjonslinje legges bort. Begrunnelsen var finanskrisen og en kraftig svikt i etterspørselen etter aluminium.

Men fra Hydro sin side ble det også lagt vekt på at regjeringspartiene valgte en hjemfallsløsning, som innebærer at Hydro mister tilgang til kraft man i dag har hånd om.

Venstre og de andre opposisjonspartiene hadde et forslag som sikret hjemfalls-prinsippet, men som samtidig ga Hydro råderetten over kraften i en lengre periode. Denne løsningen ble bestemt avvist av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti selv om man fikk forklart at det kunne gå på arbeidsplassene løs.

Finanskrisen stiller oss over store utfordringer og den setter krav til politisk lederskap. Vi er i en situasjon hvor partiene må samarbeide bredt for å finne de gode løsningene. Det er viktig at Regjeringen i denne situasjonen viser vilje til å bruke ideer og forslag fra opposisjonspartiene. Så langt har det dessverre vært liten vilje til det.

Venstre er enig med Regjeringen i at jobb nummer en i dagens situasjon er å få rentenivået ned. Det er viktig for den økonomiske handlefriheten for den enkelte, for næringslivet og for kommunene.

Men her stopper også enigheten. Etter Venstres syn er jobb nummer to å stelle pent med bedriftene og bedriftenes eiere. I vanskelige tider må de bli stimulert til å gjøre maksimalt for å ta vare på arbeidsplassene i Norge, og til å omstille virksomheten i miljøvennlig og framtidsrettet retning. Det var det Hydro hadde planer om å gjøre på Karmøy.

Arbeidsplasser og arbeidstakere er avhengige av bedrifter og arbeidsgivere. Og da blir det viktig å ha en politikk som gjør at de som nå møter uværet, er villig til å stå på ekstra for å ta vare på jobbene. Det er her Regjeringen svikter så totalt, med sine målrettede skatteskjepelser mot de som skal sørge for at det er nok arbeidsplasser og nok nye bedrifter i framtiden til å sikre velferden vår. Dette er helt feil i en situasjon med uro på børser og finanskrise. Men det viser også at det er helt åpenbart at Regjeringen har som et selvstendig politisk mål å redusere privat eierskap i norsk næringsliv.

Venstres alternative statsbudsjett for 2009 er rett medisin til rett tid. Det landet nå trenger, er en målrettet satsing på framtiden – på det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, miljøvennlig samferdsel, storsatsing på forskning.

Venstres viktigste kritikk mot forslaget til budsjett er at Regjeringen ikke tar noen viktige grep som viser vilje til nødvendig omstilling for å sikre arbeidsplasser, bedrifter og hjem også i framtiden. Det er ingen målrettet satsing på nyskaping, innovasjon og det miljøvennlige næringslivet.

Venstre foreslår derfor i sitt alternative budsjett en kraftig satsing på forbedring av rammevilkårene for norsk næringsliv generelt og småbedrifter spesielt. Vi satser spesielt på det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet både med skatte- og avgiftsstimuli, men også med målrettede virkemidler som for eksempel å opprette et eget investeringsselskap som skal investere i miljø- og klimavennlige gründere og bedrifter.

Venstre foreslår videre en tung satsing på utdanning og forskning, der næringsrettet forsknin, forbedring av SkatteFUNN-ordningen og forskning for å utvikle miljøvennlige klima- og energiløsninger. I tillegg retter vi opp det nye hvileskjæret som regjeringen har påført universitets- og høyskolesektoren.

Nord-Rogaland er i en krevende situasjon etter Hydro sin negative investeringsbeslutning ble kunngjort. Nå må det satses målrettet på å ta vare på bedriftene og legge til rette for nye arbeidsplasser i denne regionen. Mulighetene er betydelige, men det kreves også politisk vilje for at de skal bli tatt i bruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**