Budsjettdebatt i Fylkestinget – innlegg fra Franziska Wika

Den britiske kulturforskeren Edward B. Taylor formulerte i 1871 en kjent definisjon: “Kultur, er det komplekse hele som inkluderer kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker og alle ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være samfunnsmedlemmer”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fylkesordfører

Når Venstre nå er i posisjon vil vi bidra til et godt samarbeidsklima som er bygget på tillit.

Den britiske kulturforskeren Edward B. Taylor formulerte i 1871 en kjent definisjon: “Kultur, er det komplekse hele som inkluderer kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker og alle ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være samfunnsmedlemmer”.
Kultur er limet i samfunnet. I dette perspektivet er Nordland Fylkes kulturvirksomhet oppbygd. Et samfunn med et godt utviklet kulturliv vil ha et godt grunnlag for positiv utvikling på andre samfunnsområder. Innovasjon skapes av mennesker med kunnskap og kreativitet. For næringslivet er det avgjørende at det lokalsamfunn man skal eksistere i, har gode kulturtilbud.

Kulturlivet i Nordland består av svært mange aktører. Kommuner, regioner, institusjoner, organisasjoner, stiftelser og bedrifter. Kulturlivet i Nordland kjennetegnes av at mange tiltak gjennomføres etter en spleiselagsmodell. Jeg vil vise her at kultur er god butikk. Satsingsprosjektet «Den kulturelle skolesekken» er et godt eksempel på det. Med en nettoutgift på 11 mill. kr utløses et statstilskudd på 8 mill. Der Fylkeskommunen bruker 67 mill. kr. for ulike kulturtiltak utløses 60% i ekstern finansiering fra stat, kommuner og andre finansieringskilder. En kan si at hver investert krone i kultur utløser en ny kroner ekstra. Vi skal ikke glemme at kultur i de siste årene har vært den raskest voksende industrien på verdensbasis. Det viser det potensiale som ligger i denne næringen.

Nordland Fylkeskommune skal være mer enn en støttespiller for kulturlivet. Den skal være en aktiv pådriver i utvikling av et helhetlig kulturtilbud.

Kultur

Foto: Gjesdal Venstre

Den regionale kulturstrategien som ble vedtatt i desember 2005 har vært retningsgivende for Fylkeskommunens innsats på kulturfeltet og dermed hatt stor betydning for utvikling av institusjoner og kulturarenaer.

Har vi for mange festivaler og kulturdager i Nordland? Svaret er et ubetinget nei. Kulturdager bidrar først og fremst til trivsel for de innbyggere som bor fast. De skaper aktivitet og styrker identitet. Det gode livet skapes med lokal deltakelse og forankring. Men kulturdager gir også store muligheter, mulighet til å oppleve det spesielle ut i fra kulturens egenverdi, kulturdager bygger broer over landesgrenser og gir dermed viktige impulser for kreativitet og vidsyn. I 2009 økes rammen til kulturdager og festivaler med 850.000.- kr.

Utfordringer: Kulturkomitéen var under denne Fylkestingssamlingen på befaring ved Arkiv i Nordland. Jeg tror at jeg har samtlige medlemmer i komitéen med meg når jeg nevner de sjokkerende arbeidsforhold i depoet. Vi må snarligst finne løsninger for arkivets plassbehov.
Regjeringa har pekt ut 2009 som det nye kulturminneåret. Kulturminneåret 2009 ønsker regjeringa å stimulere til engasjement og oppmerksomhet rundt mangfoldet i kulturarven. En forsterket innsats med økt fokus på kulturminnevern vil på sikt være nødvendig.
2009 blir på mange måter et spennende år. Innvielsen av Hamsunsenteret blir den store kulturbegivenheten. Denne åpningen er noe vi alle ser fram til.
Nordland Fylkes kulturbudsjett viser en satsing på kultur og en vilje til å utvikle nye kulturarenaer. Det er mange spennende prosjekter på gang. Profesjonelle kunstnere bidrar i stor grad til at vi kan lykkes, men vi skal heller ikke glemme den store arbeidsinnsatsen de frivillige legger ned. Uten frivillige lag og organisasjoner stopper Nordland.

Takk for oppmerksomheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**