Samarbeidspartiene i Grimstad enige om budsjett for 2009

Etter forhandlinger er de fire samarbeidspartiene i Grimstad, Venstre, KrF, Høyre og Senterpartiet, enige om budsjett for 2009 og økonomisk handlingsplan for de tre følgende årene. Samarbeidspartiene har flertall i kommunestyret og sto også sammen om budsjettet for 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dette er hovedpunktene i forslaget:
Rådmannens budsjettframlegg viser at Grimstad kommunes driftskostnader øker kraftig fra 2008 til 2009, dels som følge av nye beregninger, dels som følge av økt aktivitet. Når samfunnet ellers preges av at den langvarige økonomiske framgangen har stoppet opp, og den usikkerhet dette fører med seg, har samarbeidspartiene valgt å legge fram et budsjett som strammes noe inn i forhold til rådmannens forslag. Vårt forslag forbedrer budsjettbalansen med nærmere 6 millioner kroner i 2009, 21 millioner for de fire årene sett under ett.

Utsikter til lavere rente kan sammen med et stramt budsjett og god økonomisk styring gi håp om et positivt driftsresultat for Grimstad i 2009, men samarbeidspartiene har valgt å ikke budsjettere med lavere rente. For hvert prosentpoeng renten går ned, vil Grimstad spare omlag 8 millioner kroner.

Hovedsaken for de fire partiene er å sikre et godt tjenestetilbud til Grimstads innbyggere. Det er derfor bare funnet rom for noen få, men viktige nye tiltak. Disse er i hovedsak finansiert gjennom omprioritering innenfor sektorene.

De nye tiltakene understreker partienes enighet om å
legge til rette for økt frivillig innsats, her gjennom et betydelig lønnshopp for støttekontakter og personer med omsorgslønn.
satse på kunnskap og kvalitet i skolen, ved at midler omprioriteres til kompetanseheving for lærere og økt lærertetthet i skolen.
kombinere miljøsatsing og økonomisk effektivitet ved at det bevilges midler til ENØK-investeringer som forventes å redusere kommunens i løpet av perioden.
støtte opp under den nye ungdomssatsingen ved at de første midlene til UngArena på Fagskolen bevilges.

Samarbeidspartiene gjør ingen store endringer i investeringsplanene. Det betyr at større investeringer disse partiene skapte flertall for i fjor, som bygging av bibliotek og Landviktun, føres videre som planlagt og kan påbegynnes. Samarbeidspartiene støtter også bygging av ny skole på Fevik i slutten av fireårsperioden. Den økonomiske situasjonen i samfunnet kan tyde på at slike prosjekter de nærmeste årene kan gjennomføres noe rimeligere enn tidligere antatt.

De fire partiene er også enige om å prioritere en ny gang-utgang fra parkeringshuset i Vardeheia til øvre sentrum, på bekostning av en utgang ved det nye biblioteket. Videre legges det inn et mindre beløp som kommunalt investering i en ny turnhall for GTIF.

Grimstad kommunes gjeld må ikke bli for høy. Samarbeidspartiene legger derfor opp til at gjelden kan begrenses ved flere tiltak. Det forutsettes av kommunal eiendom for minst 25 millioner kroner i fireårsperioden. Videre vil disse partiene åpne for at det i den kommende anbudskonkurransen for nytt bibliotek åpnes for å gi tilbud om å bygge og leie ut biblioteket til Grimstad kommune (inntil dette er avklart, budsjetteres det med bygging i kommunal regi).

Inndekning
De fire partiene er enige om at det er uaktuelt å øke eiendomsskatten i det omfang rådmannen foreslår for årene 2011 og 2012. Partiene vil avvente resultatene av arbeidet med målrettede innsparinger som skal iverksettes fra 2009 før det tas beslutning om eventuelt økt eiendomsskatt fra 2011. I utgangspunktet legges det opp til at en eventuell økning vil bli foretatt uten full retaksering av eiendommer, men f eks ved 10% påslag på eksisterende takst og/eller økt promillesats. Kostnader til retaksering i 2010 i rådmannens budsjettforslag (2,5 millioner kroner) er derfor tatt ut.

Eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer øker ikke i 2009 og blir stående på fire promille (av seksti prosent av takst tatt opp i 2000/2001). For næringseiendommer, verk og bruk foreslås eiendomsskatten økt fra fire til seks promille. Dette må ses i sammenheng med de store investeringene Grimstad kommune gjør for å skape en god kommune for næringsvirksomhet.

Samarbeidspartiene legger opp til økt utbytte fra Agder Energi med fire millioner kroner utover rådmannens forslag. Med Grimstads eierandel på 2,963% tilsvarer det et samlet utbytte fra selskapet på nærmere en milliard kroner årlig. Dette er på nivå med utbytteforventningene fra en rekke andre kommuner.

Med bakgrunn i at en ekstern økonomianalyse tidligere i år har dokumentert at Grimstad kommune har til dels lave satser for brukerbetaling, foreslås det økning utover alminnelig prisstigning på de fleste tjenester (for en del 7,5%).

Samarbeidspartiene ønsker ikke å innføre en så sterk økning i barnehageprisene for familier med inntekt under 300.000 som det er lagt opp til i rådmannens forslag. De med aller lavest inntekt (under 220.000) foreslås skjermet ved at prisøkningen begrenses til 100 kroner pr måned (mot 600). For familier med inntekter mellom 220.000 og 300.000 kroner foreslås økningen også redusert noe. Dette finansieres ved at kommunale barnehager stenger helt i de tre siste ukene i juli og at det i 2009 også tilføres noe skjønnsmidler som barnehagetjenesten disponerer.

Videre har samarbeidspartiene på enkelte områder funnet det nødvendig å redusere en mindre del av økningen rådmannen har foreslått. Det gjelder blant annet for helse og sosial (vi foreslår 13,4% økning i stedet for 13,9%), kultur og fellesområdet. I de fleste tilfeller vil rammene likevel være høyere enn i 2008-budsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**