Forutsetter omprioritering fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten

-Venstre er tilfreds med at regjeringen vil legge til rette for bedre og mer effektiv pasientbehandling, men mener dette forutsetter at man er villig til å bygge opp et langt bedre tilbud i primærhelsetjenesten og satse mer på forebygging og rehabilitering, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-I dag behandles for mange på sykehus som kunne vært behandlet andre steder. Sykehus skal behandle pasienter som ikke kan behandles i primærhelsetjenesten. Flere helseoppgaver må i framtiden løses nærmere den enkelte bruker. Dette krever en omfordeling av ressurser til kommunene og primæhelsetjenesten, sier André N. Skjelstad.

-Ved å forsterke sykehjemmene med flere leger og sykepleiere, kan sykehjem ivareta mange av de oppgavene som sykehusene i dag tar for eldre pasienter, sier Skjelstad som også peker på at forebygging og rehabilitering i større grad må prioriteres.

Fastlegene må få portvaktfunksjon
Venstre mener vi også må styrke og endre fastlegeordningen slik at fastlegene får en portvaktfunksjon og gi fastlegene et bredere ansvar for å følge opp pasienten etter utskriving fra sykehus. -Derfor forslår Venstre i utkast til nytt stortingsprogram at man innfører finansieringsordninger som ivaretar et helhetlig pasientforløp. Dette vil gi fastlegene et større ansvar for pasientene og dermed redusere tallet på sykehusinnleggelser, sier Skjelstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**