Budsjettforslag fra Bodø Venstre

Entrepenørskap fond, kompetanseår for lærerne, styrking av breddekulturen, gratis kollektivtransport for studenter og vgs.elever, Ishall, Isfronten og styking av lokalutvalgene er noe av det Bodø Venstre ønsker økt fokus på i sitt budsjett for 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Breddekultur over momentbygg.
Utviklingen av prosjektet "Bodøs nye kulturhus" isolert og den globale og nasjonale økonomiske situasjonen har gjort at et politikk dynamisk parti som Venstre ser at tiden ikke er moden for byens nye kulturhus ennå, og vi vil at prosjektet settes på hold inntil videre. De investeringsmidlene som er knyttet mot kulturhuset vil Venstre omprioritere til et bredere kulturtilbud som er mer i samsvar med et ønske om mangfold, bredde og variasjon innen byens kulturliv og som ivaretar eksisterende byggmasse.

I dagens kulturhusprosjekt er ikke internasjonalt senter inkludert, det er store usikkerhets momenter for etterbruk av byens småscener og det er kunnskapsrike røster som iherdig ber oss ivareta bredden og rekrutteringen til byens kulturliv.

Av ovennevnte årsaker fremmer derfor Bodø Venstre et budsjettforlag hvor vi skrinlegger dagens kulturhusprosjekt. Investeringsmidlene som er avsatt til dette formålet vil vi velge å prioritere til følgende fire tiltak:

1. Oppgradering av Sinus til fullverdig scene. 5,7 mill
Den minimums løsningen som bystyret valgte i høst løser ikke de grunnleggende problemene til Sinus. Lokalet til gamle Sentrum Kafé er for rektangulært, men kan oppbygges til et sikkelig lokale. Bodø Venstre ønsker derfor å gå for full oppgradering/ oppussing av Sinus til 7 millioner. Rekrutteringen til kulturlivet er viktig og derfor vil Bodø Venstre redusere egenbetalingen for kulturskolen.

2. Ishall i Bodø. 30 mill
Bodø trenger en ishall. Det finnes nå ute et tilbud fra tre idrettsforbund om et spleise lag mellom kommunene og idretten for bygging av ishaller. Bodø er på deres liste og da er hånden strekt ut til oss. Bodø Venstre ønsker tilbudet velkommen.

3. Isfronten. 10 mill
Vi glemmer fort vår historie. Når vi glemmer så gjentar vi feilene. På vår vei inn i framtiden må vi ta med oss kunnskapen fra de gav oss denne muligheten å være her nå! Vi må ikke glemme og derfor mener Bodø Venstre at det er naturlig og moralsk viktig at kommunen blir en del av Isfronten prosjektet.

4. Risikoinvesteringsfond for gründere. 200 mill
I samarbeid med Cultura bank, eller tilsvarende realøkonomiinvesteringsbanker, og i2016 ber vi Bodø kommune opprette et risikoinvesteringsfond på 200 millioner for innovative entreprenørprosjekter. I dagens situasjon er det tilnærmet umulig å finne risikovillig investeringskapital for gründere. Det er de nye og ikke ennå tenkte tanker som vil være bærende for utviklingen og sikre stabile klimakorrekte arbeidsplasser i framtidens Nordland.

Effektivisering og miljøsparing for økt satsning på skole og ungdommen.
Ungdommen er framtiden, og skal vi være en kommune i utvikling må vi satse bevist på å gjøre oss attraktiv for ungdommen.

På driftssiden vil Bodø Venstre fremme effektiviseringstiltak og miljøtiltak som vil frigjøre ca 20 millioner. De frigjorte driftsmidler vil Bodø Venstre prioritere på fire områder:

1. Styrke ungdomsforebygging. 1,56 mill
Forbygging koster, men få områder har større avkastning og medfører reduserte kostnader en forebygging rettet mot ungdom. Bodø Venstre inn for at Utekontakten og menighetene får fortsette med den styrke og intensitet de har i dag og kan fortsette å bidra positivt til, styrke og være talerør for Bodø samfunnets svakeste røster.

2. Fri kollektivtransport for studenter. 6 mill
Forsøkene med gratis buss til studentene har vist seg svært positive. Kollektivtilbudet i Bodø kommune er et sorgens kapittel i forhold til potensialet i byen. Et plaster på et elendig tilbud vil være gratis buss for studenter og videregående elever. Fram til Bodø kommune klarer å etablere et kollektiv tilbud tilpasset brukernes krav og reisemåter vil Bodø Venstre utvide gratis buss ordningen til å gjelde alle studenter og videregående elever gjennom hele skoleåret.

3. Styrking demokratiet. 0,6 mill
Politisk makt skal komme nedenfra, derfor er det viktigere for Bodø Venstre å styrke lokalutvalgene og ungdomsrådet enn ordføreren.

4. Kompetanse år for lærerne. 3 mill
Bodø Venstre ønsker en skole for kunnskap og like muligheter. Den viktigste nøkkelen for en kunnskapsformidlende skole er læreren. Bodø Venstre ønsker et lærerløft hvor vi sikrer lærerne en systematisk kompetanseheving gjennom å innføre et kompetanseår, der lærere kan få permisjon for videreutdanning eller å praktisere i et annet relevant yrke

Bodø Venstre budsjettforslag:

bodø venstres budsjettforslag 2009 -1
bodø venstres budsjettforslag 2009 -2

Bodø Venstre
v/ gruppeleder Terje Cruickshank.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**