Anne Solsvik i budsjettdebatten i dag

Kjære ordstyrer, bystyret!

Venstre er fornøyd med budsjettfremlegget til posisjonen, men synes det er viktig at vi har i mente de siste årenes utvikling og den globale finanskrisen vi står i i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anne Solsvik

Foto: Jan Kløvstad

Regjeringens overføringer for noen år tilbake ga stor optimisme land og strand rundt. Dette var positivt for mange kommuner og spesielt handlet dette om muligheten til å kunne gi eldreomsorgen i Arendal et ekstra løft. Som vi trodde skulle fortsette. Så kom renteøkninger, lønnsforhandlinger med gjennomslag og økninger i permisjoner. Dette er med på å øke utgiftene våre og skape utfordringer for oss. For nå står vi i finanskrise som vi fortsatt ikke kan vite alle sider ved.

Dette er en situasjon vi må ha med oss inn i det nye året og jeg har ikke tro på at statsråd Kleppas gullkort er løsningen på overtid. Løsningen fremover er at vi må vise ansvarlighet.

Venstre er glad for at vi viderefører skolen i Arendal, og setter stor pris på å se det engasjementet som har rørt seg i kommunen denne høsten. Skolene er en del av trivselsmiljøet og nærmiljøet til mange elever i denne kommunen.

Vil bare i den forbindelse merke at Venstre er godt fornøyd med at vi også har funnet plass for at Arendal internasjonale skole fortsatt skal være en del av kommunens skoletilbud. Dette er også en skole elevene og andre er glad i, et trivselsmiljø som vi må styrkes og et tilbud som må opprettholdes.

Videre vil jeg også nevne betydningen for å satse på Bomuldsfabriken, og vi så her om dagen at dette er et arbeid som blir satt pris på utenfor våre kommunegrenser.

Så over til noen andre overordnede tema: Miljø og klima.

Vi hadde i forrige uke en presentasjon fra Agder Renovasjon, og vi fikk klart fortalt at søppel er lønnsomt hvis vi tar det i bruk på riktig måte. Dette gode arbeidet og Arendal kommunes ambisiøse klimamål må fortsette.

Vi får nå ut nei takk klistremerker til alle husstander i, og dette viser hvordan vi kan gjøre klare valg om å være en del av løsningen, eller en del av problemet.
Jeg håper også Arendal over nyttår vil tilslutte seg Earth hour som er en global kampanje 70 byer globalt har meldt seg på. Dette handler om å skru av lyset i en time, ikke hele tiden, den 28. mars. Dette har nå Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og andre norske byer gjort. Jeg håper Arendal også vil ta denne utfordringen på nyåret.

Vi må fortsette satsningen på gode miljø og klimatiltak, oppnå resultater så vi får tildelinger i belønningsordninger, og få opp miljøbevistheten i befolkningen.

Til slutt vil jeg si litt om vårt sosiale ansvar. Vi har nylig behandlet saken om bostedsløse. Dette er et engasjement som Venstre synes er viktig å ta vare på videre i det sosiale arbeidet i kommunen. Men vi må ikke glemme at vi lever i et fylke med store sosiale utfordringer. Vi har 7 av Aust Agders kommuner blandt de 20% av kommunene he ri landet som har flest mottakere av sosialstønader. Vi må kjempe for å bedre levekårene på Sørlandet fremover. Dette er en del av våre utfordringer som fylkeshovedsatd og tungdepunkt i fylket. Utfordringene løser vi ikke alene. Vi må spille på lag med det frivillige samfunnet for å finne gode løsninger og legge til rette for å etablere næringsvirsomhet for å finne løsninger for våre utfordringer fremover.

Hele flertallets budsjettforslag følger her, slik Senterpartiets Kristen Bjormyr la det fram på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Venstre og Senterpartiet:

Drift 2009 2010 2011 2012
Saldering inntekter
Overføring inv 15,46 8 7 0
Pensjon (15-17,5%) 30 30 30
Renter (5% – 4,1%) 7 14 18 20
Rådhuset * 9
Redusert IKT utgift 2
IP-telefoni 0,5

Agder Energi -15 -7 -5
Sum 18,96 45 50 50
*Rådmannen bes legge fram et forslag til formannskapet, som endelig godkjenner denne innstrammingen
Drift Utgifter 2009 2010 2011 2012
Skolepakken 9 20 20 20
Redusert eiendomsskatt 25 30 30
Hjemmehjelp 3
Redusert leie kulturhuset 0,5 (lokale)
Støtte lag og foreninger 1
Fritidsklubber 0,5
Rusfrie arr 0,15
Eydehavn bibliotek 0,04
Institusjonsprest 0,075
Kjempestaden 0,15
Øyestad IF Håndball 0,145
Asdal kunstgress 1,3
Sandnes kunstgress 1,3
Økt nærvær 1
SFO søskenmoderasjon 0,3
Barnehage gradert betaling 0,5
Sum 18,96 45 50 50

Investeringer 2009 2010 2011 2012
Demensplan 1 10 10
Stuenes 1 20 40
Roligheten 1 20
Trafikksikkerhet 0,5
Grandhjørnet (utgår) -2,5 -2,5
Sum -2,5 0 31 70

Kunnskapshavna økonomi 2009-2012
Salg av arealer -52 800
Tilskudd infrastruktur -40 000
Tomt Eureka 7 200
Innskudd tomt Eureka -7 200
Kontantinnskudd Eureka 15 300
Infrastruktur kunnskapshavna 40 000
Aksjer P-hus 5 000
Utviklingskostnader 9 000
Til bystyrets disp 23 500
Sum 0

Hjemmetjenester
— Bystyret ber rådmannen legge fram en utredning vedrørende muligheter for å tilby utvidede tjenester knyttet til praktisk bistand i hjemmet.
Bystyret ser for seg at det eventuelt tilbys tjenester basert på totalt sett et selvkostprinsipp, men at det innenfor rammen av virksomheten også gis vedtaksbasert hjemmehjelp innenfor de betalingsrammer som gjelder for slik tjeneste. Modell for utredningen kan være kommunens produksjonskjøkken på Røed som etterhvert utvikler forretningsområder ut over primæroppgavene med stor suksess. Også foretaksmodell og eventuelle andre organisasjonsformer bør vurderes.
Hensikten må være å gi alle hjelpetrengende den lovpålagte tjeneste, samtidig som kommunen kan tilby en mer fleksibel og brukerorientert tjeneste som kan gi service ut over det lovpålagte.
Alene på natt
— Bystyret forutsetter at rådmannen gjennom interne omdisponeringer løser de utfordringer som ligger i "alene på natt".
Oppvekst Barnehager
Sterkt fokus på drift av kommunale barnehager
— Enhetslederne fremskaffer bedre tall materiale
Fra 01.08.09 får foreldre en lovfestet rett til barnehageplass.
— For å beholde de barnehageplassene vi har i dag og stimulere til ny etableringer ønsker bystyre en større likebehandling av barnehagene.
— Rådmannen må sørge for å lage en enklere og mer forutsigbar fordelingsmodell for skjønnsmidler.
— Tallgrunnlaget for å beregne tilskuddet til private barnehager må revurderes. Det må bedre avspeile det reelle kommunale utgiftsnivået.
— Dekningsgraden til de private barnehagene økes fra 85-90%.
— Oppvekstkomiteen holdes orientert om arbeidet.
— Søskenmoderasjon 30 % for barn nr. 2, 50 % for barn nr.3, 4 osv., jf. forskrift forelderbetaling § 3
Oppvekst skoler
Skolestruktur opprettholdes
— Arendal Bystyre forventer at arbeide med skolebruksplanen blir tatt opp igjen og avsluttet i tråd med de vedtakene som er fattet i budsjettet, og de føringer som er gitt for arbeidet. Det er viktig at de prinsipper som blir lagt til grunn ikke øker klassetallet, heller motsatt. Nærhetsprinsippet legges til grunn.
— Rådmann bes se på om det er mulig å samordne SFO/skolelokaler andre steder, og vurdere å selge dagens SFO lokaler til barnehage.
— Bystyret vil opprettholde Arendal internasjonale skole, forutsatt at næringslivet bidrar med betydelige bidrag.

Barnehage og skolekontor
— Arendal bystyre ber rådmannen bytte navn på pedagogisknettverk til barnehage og skolekontor. Bystyret avventer ledelses struktur på oppvekstsiden frem til saken om evaluering kommer til bystyret på nyåret.
Arendalsmodellen
— Det forventes en videre drift av alle de ulike faggruppene i oppvekstteamet. Bystyre ber administrasjonen sørge for styrings indikatorer som gir et bilde av virksomheten knyttet til Arendals modellen i det enkelte området.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter knyttet til vann økes med 10% og avløp økes med 15 % i 4 årsperioden.
— Hovedtyngden av avgiftsøkningen taes først i perioden.
Renovasjonsavgiften økes med 4% i 2009 , 10% i 2010 og 15 % i 2011.
— Begrunnelsen for økningen her er at det innføres deponiforbud i 2009,
og at forbrenningsanlegget i Kr.sand starter opp 2.halvår 2010.
Eiendomsskatten økes.
— Det må legges til grunn en sjablongmessig takst slik at vi unngår uhensiktsmessige utslag.
— Kostnaden ved retaksering må vurderes.

Kommunale avgifter
Middels bolig 140m2

Beskrivelse 2008 2009 2010 2011 2012 %endr
Vann
Abonnementsgebyr kr 836 kr 920 kr 920 kr 920 kr 920
Forbruksgebyr kr 1 190 kr 1 309 kr 1 309 kr 1 309 kr 1 309
Sum årsgebyr vann kr 2 026 kr 2 229 kr 2 229 kr 2 229 kr 2 229 10,0 %

Avløp
Abonnementsgebyr kr 1 754 kr 2 017 kr 2 017 kr 2 017 kr 2 017
Forbruksgebyr kr 1 978 kr 2 275 kr 2 275 kr 2 275 kr 2 275
Sum årsgebyr avløp kr 3 731 kr 4 292 kr 4 292 kr 4 292 kr 4 292 15,0 %
Standard renovasjonsgebyr kr 2 282 kr 2 383 kr 2 621 kr 2 857 kr 2 857 25,2 %
Feiegebyr (v/feiing hvert 2.år) kr 225 kr 225 kr 225 kr 225 kr 225 0,0 %
Sum eiendomsgebyrer ekskl eiendomsskatt kr 8 264 kr 9 128 kr 9 367 kr 9 603 kr 9 603 16,2 %
Eiendomsskatt kr 2 101 kr 2 101 kr 4 202 kr 4 202 kr 4 202 100,0 %
SAMLEDE EIENDOMSGEBYRER INKL EIENDOMSSKATT kr 10 365 kr 11 229 kr 13 569 kr 13 805 kr 13 805
Årlig endring 8,33 % 20,84 % 1,74 % 0,00 % 33,2 %
rådmann 6,81% 39,76% 4,14% 2,66% 59,66%

Kommunalt foretak
Kommunale eiendommer
— Fokus på bedre forvaltning av kommunale boliger
— Bystyret ber rådmannen utrede kommunalt foretak for å drifte kommunale eiendommer
Hovedgrep
Skolestruktur beholdes
Hjemmehjelp beholdes og videreutvikles
Bostedsløse skal gis bedre hjelp ved at kommunen anskaffer flere permanente boliger. Brukergruppen skal gis nødvendige helsetjenester, boveiledning og/eller heldøgns omsorg.
Økt støtte til lag og foreninger
Arendal som klimanøytral by
Sterkt fokus på forvaltning av kommunale eiendommer
Kommunale avgifter økes mer i 2009 og mindre senere enn i rådmannens forslag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**