Vil styrke barnevernet

I Venstres forslag til budsjett for Trondheim 2009 uttrykker vi i et verbalforslag en sterk bekymring for om barnevernet greier å holde lovpålagte frister og følge opp de sakene de får. – Svekker vi barnevernet, tar vi vekk sikkerheten ig tryggheten til de som trenger det aller mest, sier gruppeleder Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres verbalforslag er som følger:

Barn

Foto: Microsoft

Selv om utgiftene til barnevernet har vokst over år, har både budsjettkutt og manglende prioriteringer i forhold til et raskere voksende behov, skapt en uholdbar situasjon. Dette har blant annet gitt seg følgende utslag i Trondheim kommune: Lovovertredelser på tilsyn, omsorgs- og tiltaksplaner. Tross bedring, streves det fortsatt med lovpålagte frister, ikke minst oppfølgingen av sakene. Økonomisk press fører til at ansatte melder om en for høy terskel for oppfølging av åpnede saker, og Venstre er bekymret for det økende antallet henleggelser. Vi forutsetter nulltoleranse mht til lovbrudd og god kvalitet i barnevernet i 2009, og kanalisering av ressurser som håndterer dette. Blir ikke dette synliggjort årets første måneder, må rådmannen komme med et styrkingsforslag i revidert budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**