Nødvendig med tiltak på E39 sør for Schancheholen

Venstre har ved flere anledninger reist spørsmål om hvilke tiltak som må på plass for strekningen sør for Schancheholen. -Dersom sentrale myndigheter godkjenner forslaget til Ryfast blir det helt nødvendig å få på plass tiltak som reduserer de ulempene omgivelsene har av veianlegget, sier Venstres Helge Solum Larsen som er nestleder i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

Det er i Stavanger Aftenblad i dag som forteller om støyproblemene E39 skaper på strekningen fra Schancheholen og sørover, les mer her >> Venstre tatt opp disse problemene flere ganger.

-Venstre har fremmet en rekke forslag om å få en helhetlig vurdering av hele veisystemet, nettopp med tanke på konsekvensene for omgivelsene. Det var det første vi gjorde da planleggingen av E39 og RV13 Ryfast i Stavanger startet. Disse forlagene har aldri fram. Det er gjort en rekke forbedringer ved Mosvatnet og på Hundvåg, men det er store uavklarte konsekvenser både på Tasta og langs E39 sør for Schancheholen. Disse konsekvensene må tas på alvor.
Venstre har tatt til ordet for at det også for sterkningen E39 sør for Schancheholen bygges skikkelig støyskjermning, med kulvert, som virker svært naturlig flere steder.

-Det er den estimerte veksten i privatbiltrafikken som vil være den største utfordringen, sier Solum Larsen.
Da planen for reguleringsplanen for Ryfast ble behandlet i bystyret i Stavanger 8. desember ble det vedtatt etter forslag fra Venstre et nytt rekkefølgekrav til planen:
"Før anlegget kan tas i bruk skal det være behandlet en egen sak om tiltak som prioriterer kollektivtrafikken og dennes framkommelighet i Stavanger sentrum. Tiltakene må ha som mål å motvirke trafikkvekst og hindre uønsket vridning i retning privatbilisme."
Dette ble vedtatt mot stemmene til SV, Rødt og FrP.
– Dette kravet vil kunne gi svar på hvordan trafikk flyttes fra privatbilreiser til andre reisemidler. For Venstre er det å få på plass en skinnebasert bybane det første viktige svaret, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**