Referat fra årsmøte 2008

Moss Venstre avholdt årsmøte på Røed Gård 10.12.2008. Les referatet fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


REFERAT FRA ÅRSMØTET 2008.12.11

1: Ordstyrer: Johan Tønnesen
Referent: Caroline Haaland

2: Innkallingen ble godkjent.

3: Årsmelding og regnskap ble godkjent med en rettelse, Caroline Haaland er varamedlem i SKOK og ikke fast som det kan tolkes i årsmeldingen.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent de 3 siste årene eller mer, er formelt ikke medlem lenger. Det nye styret fikk i oppdrag å purre dem opp, kasserer tar saken.

4: Kontingenten er uforandret.

5: Innkomne forslag:

A: sørge for at det blir jevn fordeling mellom nye styremedlemmer og det antallet som ikke er på valg.

Detter har blitt godt ivaretatt ved årets valg.

B: Referatføring fra års-og styremøter i protokoll i tillegg til elektronisk, innføres f.o.m. dette årsmøtet. Det er formelt riktig, det letter oppsett av årsmeldingen og det er en backup i tilfelle dataproblemer. Referat fra årsmøtene undertegnes av referent og 2 av årsmøtet valgte personer.

Det ble vedtatt med øyeblikkelig virkning.

C: Det skal være et pkt. 7 på agendaen, valg av utsendinger til fylkesårsmøtet.

6: Valg av styremedlemmer.
Ny leder ble Berit Caroline Haaland
Nestleder: Johan. C. Tønnesen
Styremedlem: Anders Akselsen
Varamedlemmer: Camilla Tønnesen
Cathrine Orm
Joakim Sveli
Alle 3 er valgt for 2 år.
Revisorer: Helge Jodalen og Nora Gudem
Festkomité: Trond Vidar Braathen
Nora Gudem
Kari Ekhougen
Knut Arild Andreassen

Det nye styret velger ny valgkomité.
Delegater til fylkesårsmøtet:
Joakim Sveli
Johan Tønnesen
Knut Arild Andreassen
Aud-Kirsten Ekvold
Per Vagmo
Cathrine Orm

Vara: Anders Akselsen og Kari Aanes Ekhougen

Referatet ble underskrevet av Johan C. Tønnesen, Henry Mogstad og Caroline Haaland.

Møtet ble hevet kl 19.00 og vi gikk over til sosialt samvær med middag i kafeen på Røed Gaard.

Moss, 10.12.2008.

Vennlig hilsen Caroline Haaland
Leder og referent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**