Innlegg budsjettdebatten i Stange 2008 fra Erik Ringnes

Gårdsdagens rentekutt hvor styringsrenta i Norges Bank ble satt ned med hele 1,75 %, gjør at alle budsjetter i Norge må endres — også Stange kommunes budsjett.
Det er budsjettert med 84 mill i renteutgifter.
Samme hva som blir vedtatt her i dag, vil dette bare være et foreløpig budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Den største pakka i år, bortsett fra rentepakka fra Gjedrem, må være fra KRD:
Eg vil oppmoda kommunane og fylkeskommunane til å planleggja for at regjeringa vil fremja tiltak som legg til rette for sterkare innsats på kommunalt vedlikehald og utbygging av kommunal infrastruktur. I den samanheng kan det verta nødvendig for kommunar og fylkeskommunar å foreta justeringar i vedteke budsjett for 2009. Det bør skje raskt etter at tiltakspakka er behandla av Stortinget. Det bevilges 14 mrd fra Magnhild Meltveit Kleppa, KRD
Her må Stange ikke være beskjedne og melde inn mange mulige tiltak!
Vedlikhold av kommunale bygg og veier, og framskynding av byggeplaner
Selv om veksten i kommuneøkonomien i denne stortingsperioden vil bli 28,6 mrd. kroner, så hjelper det lite når kostnadsveksten blir på over 32 mrd. kroner.
Stikkordet her er store lønns-og pensjonskostnader
Det er derfor ikke til å undre seg over at mange kommuner allerede har gjennomført budsjettkutt.
Andre bruker den dypt urettferdige eiendomsskatten til å øke budsjettene. Det er ikke mye å skryte av — for det innebærer jo bare at kommunen sender regninga videre til sine innbyggere — uavhengig av om de har råd til det eller ikke
Kommunens inntekter fordeler seg med ca 45 % i rammetilskudd fra staten (274 mill) og med 55 % fra skatter på (329 mill)
Skatteinnganger har gått ned med den krisa vi nå har og skattesvikten vil helt sikkert bli enda større i 2009 på grunn av økt arbeidsledighet og redusert aktivitet
I hvilken grad har rådmannen tatt høyde for det?
Med andre ord hva er realismen i dette budsjettet?
Eller må det revideres allerede tidlig på nyåret, slik vi har opplevd før..-det påfører virksomhetene en stor ekstrabelastning å måtte kutte i budsjettene sine allerede på etterjulsvinteren
Det er sagt at statsbudsjettet so ble lagt fram 6 okt må revideres allerede i slutten av jan/beg feb fordi virkeligheten forandrer seg hele tida — det gjelder også Stange
Venstre har tidligere sagt fra at vi vil prioritere skole og miljø i budsjettet
Helt konkret vil det si å sette av penger til videre-og etterutdanning av lærere
Og en opprusting av kommunens 3 ungdomsskoler og prioriterer det foran en idrettshall i Ottestad
Vi er veldig for idrettshall i Ottestad, men vil heller prioritere skole framfor idrettshall
I rådmannens budsjettforslag er det satt av 600.000 på s 53, men rådmannen opplyser at det må avsettes 30 mill i 2011 og 70 mill i 2012 for å rehabilitere våre 3 u-skoler
Det sier alt — dette er mye penger og Venstre kan ikke skjønne at Ap/Sv og Pp gir etter for Sp krav om å utrede en ny idrettshall i Ottestad — jeg går ut fra at utredningen innebærer at hallen også skal bygges — ellers er det bortkastet å bruke 600.000 på det!
Så konkret om skolene i Stange:
Venstre har tidligere hatt en interpellasjon med utgangspunkt i de nasjonale prøvene i 5.klasse
Som viste stor variasjon mellom skoler.
Resultatene som gjengis på styringskortene er fra 2007 og viser stor variasjon i resultatene på de nasjonale prøvene eks for Breidablikk skole på side 17 side 35 Åsbygda skole
Hvorfor er det da ikke satt opp konkrete mål for å bedre disse tallene i 2009?
Det er jo en egen kolonne med overskriften mål 2009!!!
På vegne av Stange Venstre, vil jeg derfor fremme følgende verbalforslag: " Det skal utformes konkrete mål for den enkelte skoles resultater på de nasjonale prøvene."
NB! Forslaget vedtatt!
Jeg finner kun konkrete tall med ambisjoner på side 24 for Stange skole — hvorfor ikke på alle?
Konkret forslag på side 36: nytt pkt 3
På miljøsida, så er det det 2 tunge saker som blir viktige for å gjøre Stange mer bærekraftig:
Energi og klimaplanen og Smat-planen
Egen behandling på hver av disse sakene, med utfasing av strøm til oppvarming av bygg og økt bygging av gsv
Erik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**