Venstre vil løfte barn ut av fattigdom

Det er en åpenbar sammenheng mellom familier med vennlig lav inntekt og problemer med rus, psykiske lidelser og andre problemer. Dette er kampen mot fattigdom. Nå har vi vært gjennom 3 år med Regjeringen og kan konstatere at fattigdomsproblemet fremdeles ikke er løst, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Venstre foreslo i sitt alternative statsbudsjett samlet over 1 milliard kroner i målrettet fattigdomsbekjempelse, spesielt rettet mot barn og unge fordelt på ulike bevilgninger. -Mesteparten av barna med store problemer er fattige, derfor legger Venstre sine budsjettprioriteringer i det vi tror er en fornuftig politikk for å forebygge dårlige levekår hos barn og unge. Dessverre ville ikke regjeringspartiene støtte et slikt forslag, sier Skjelstad.

Styrke det forebyggende arbeidet.
-Vi har alle et ansvar for mennesker rundt oss. Det offentlige kan aldri kompensere fullt ut for virkningene av omsorgssvikt, misbruk eller andre problemer, men må i større grad ta ansvar og sette inn tiltak der hvor foreldre eller andre ikke makter omsorgsoppgavene, sier Skjelstad. I dag preges det forebyggende arbeidet for barn og unge av sektorisering, manglende helhetlig tenkning og svak ledelse, og lav politisk status. -I de fleste kommuner er det ulike instanser som skal ta seg av det forebyggende arbeidet, uten noe koordinering eller overordnet styring. Venstre vil derfor styrke det forbyggende arbeidet og økt samhandling på en rekke områder for å forhindre fattigdom og gi alle så like levekår som mulig, sier Skjelstad.

Arbeidsløshet.
Alle rapporter tyder nå på at arbeidsløsheten øker raskere enn tidligere antatt og også raskere enn det Regjeringen har lagt til grunn i forbindelse med statsbudsjettet for 2009. Tidligere erfaringer har vist at det er de med kortest tilknytning til arbeidsmarkedet som først får problemer med å komme ut i arbeid, og å beholde arbeid. Yrkeshemmede er blant de med størst problemer med å komme inn i arbeidslivet. Derfor er det så viktig at de blir prioritert i budsjettene. Det har Venstre gjort ved å øke antall tiltaksplasser for yrkeshemmede.

Fremtidens velferdssamfunn.
-I dag, mer enn noen gang er vi avhengige av et nyskapende næringsliv. Fremtidens arbeidsplasser er enda ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og grundere, sier Skjelstad Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for arbeidsplasser og velferd. Fordi at vi er avhengig av at flere skal sikre morgendagens velferd, foreslo Venstre i sitt alternative statsbudsjett å styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter ved å øke potten for selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter, samt omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom, sier Skjelstad.

Ny sosial boligpolitikk.
-Et annet virkemiddel for å treffe de med dårligst levekår er en ny sosial boligpolitikk. Venstre har derfor foreslått en ny boligpolitikk og i budsjettet til arbeid og sosial styrker vi overføringene til frivillige organisasjoner som har mulighet til å drive lavterskeltilbud, og som vet hvilken hjelp man må gi. Venstre ønsker å bidra til å få bostedsløse vekk fra gaten og gi denne gruppen et verdig tilbud. Dette er en gruppe mennesker som i lite grad forholder seg til det offentlige hjelpeapparatet, og det er derfor viktig hjelp kommer på en så ubyråkratisk måte som mulig, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**