Spør om veisikring og viltpåkjørsler

Venstres Karl Meinert Buchholdt benytter førstkommende kommunestyremøte til å stille ordføreren spørsmål om veisikring og viltpåkjørsler. -Det er helt jo vilt på veiene i Levanger for tiden, sier Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-I september ble statistikk utarbeidet av Finansnæringens hovedorganisasjon publisert, den viser at det har vært en jevn økning i antall viltpåkjørsler i fylkene nord for Dovre. Som et eksempel var det i 2007 30 sammenstøt mellom bil og vilt i Levanger, forteller Buchholdt.

Den 4. desember 2008 leverte Venstres stortingsrepresentant Andre Skjelstad et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Liv Signe Navarsete om hva statsråden ville gjøre for å forhindre at så mange dyr blir påkjørt blant nordtrønderske veier. I statsrådens svar står det at Statens vegvesen, Jernbaneverket og kommunene iverksetter en rekke forskjellige tiltak for å redusere antall viltpåkjørsler. Statsråden viser til at kommunene utarbeider blant annet tiltaksplaner og handlingsplaner som viser hvor og hva som må gjøres. Videre at det i Nord-Trøndelag er nedsatt en styringsgruppe som arbeider med temaet vilt/rein — trafikk. Styringsgruppen skal med bakgrunn i søknader prioritere og fordele midler til påkjørselsreduserende tiltak innrettet mot vilt og rein, samt å vurdere disse tiltakene opp mot øvrig trafikksikkerhetsarbeid.

-Med unntak av arbeidet med nullvisjonen kan jeg ikke se ut fra møteprotokoller i folkevalgte organer i Levanger kommune at det er behandlet tiltaksplaner og handlingsplaner opp mot temaet veisikring og viltpåkjørsler i 2008, heller ikke i kommunens trafikksikkerhetsutvalg. Til og med kommunens nylig vedtatte trafikksikkerhetsplan er vag på området, sier Buchholdt, som vil at veisikkerhet skal prioriteres høyt i kommunale fora.

På denne bakgrunn stiller Buchholdt følgende spørsmål til ordføreren:
1. Hvilke tiltaksplaner og handlingsplaner er gjeldende for Levanger kommune per dags dato med henblikk på veisikring og viltpåkjørsler?
2.Hvilke søknader har Levanger kommune sendt med henblikk på å få ut midler til påkjørselsreduserende tiltak innrettet mot vilt og rein i 2008?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**