Prioriterer Åsveien og Spongdal

– Når regjeringa kommer med ekstra midler til kommunene må vi prioritere å bruke penger der behovene er størst, og i Trondheim er det akkurat nå de to skolene Åsveien og Spongdal, sa Jon Gunnes (bildet) i formannskapsmøtet i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Portrett Jon Gunnes

Rådmannen hadde til dagens møte laget en oversikt over mulige prosjekter som kan iverksettes i Trondheim gjennom den varslede tiltakspakken til regjeringen. I denne oversikten hadde skolene Åsveien og Spongdal relativt lav prioritet, til tross for at de har store, uløste behov. – Jeg er skuffet over at det rødgrønne flertallet ikke vil bruke denne muligheten til å ruste opp disse skolene, sa kommunalråd Jon Gunnes etter møtet. Flertallet ville heller prioritere prosjekter som kunne settes raskt i gang. – Selvsagt er det viktig at tiltakene kan gjennomføres i løpet av 2009, men det er da opp til oss lokalpolitikere å få fortgang i de prosjektene vi synes er viktigst. For de borgerlige partiene er det viktigst å gi et bedre tilbud til de skoleelevene som har det dårligste tilbudet i dag, men dette er dessverre flertallet ikke villig til å prioritere, sa han.

Grønn profil
For Venstre er det i tillegg viktig at tiltakene har en grønn profil, og vi foreslå derfor at over halvparten av tiltakene som bevilges i 2009 må ha en miljøvennlig innretning. – Miljøkrisen er fortsatt mer alvorlig enn finanskrisen, og vi må bruke alle de mulighetene vi har til å kutte i energibruk og drive kommunen vår mer miljøvennlig, sa Gunnes.

Under finner du fellesforslaget fra Høyre, Frp og Venstre som Gunnes fremmet i møtet i dag.

Forslag til vedtak i sak 03/09 – Tiltakspakke:

Formannskapet vedtar å oversende vedlagte oversikt over mulige prosjekt som kan iverksettes i Trondheim med sikte på å dempe de negative effektene av den internasjonale finanskrisen med følgende viktige omprioriteringer:

1. Bygging av Åsveien og Spongdal skoler ønskes iverksatt raskere enn anført i planen og gis en høyere prioritet. Nye Åsveien skole bygges på eksisterende skoletomt. Reguleringsarbeid med tanke på bygging på Museumsjordet på Sverresborg stanses. Klarsignal for bygging av Spongdal skole gis raskt, slik at entreprenør kan velges før sommeren med tanke på byggestart i august. Det ønskes avsatt 50 millioner til finansieringen av hver av skolene i 2009. Finansieringen av resten legges inn i neste års budsjett.
2. I 2009 prioriteres 40 mill kroner til oppgradering av veier og asfaltering. Vi kommer ikke i mål med behovet innenfor dette området i 2009, men dette kan ikke stoppe igangsettingen. Disse tiltakene er flere delprosjekter som forutsettes ferdigstilt etter hvert.
3. Over halvparten av tiltakene som bevilges i 2009 må ha en miljøvennlig (grønn) innretning, for eksempel gjennom lavere energibruk i bygg.

Utover dette bør tiltakspakken på 259,9 mill. kroner "Prosjekt som kan avsluttes i 2009" være et klart signal til regjeringen om hvordan Trondheim kommune vil prioritere for å komme raskt i gang med tiltak som demper effektene av finanskrisen.

Jon Gunnes (V) Yngve Brox (H) Kristian Dahlberg Hauge (Frp)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**