Venstre har stilt spørsmål om fritaksprosent, svar kjem torsdag

Arendal bystyre får orientering om arbeidet i skolane med dei nasjonale prøvene og fritaksprosenten i nasjonale prøver før komitemøta torsdag 15. januar. Venstregruppa er opptatt av kvaliteten i skolen, og har bedt om ei forklaring på den høge fritaksprosenten og den nasjonale kritikken av Aust-Agderskolane i den samanhangen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anne Solsvik og Jan Kløvstad i bystyret

Foto: Arild Borg

For Venstre er kvaliteten i skolen det viktige: – vi vil ha ein skole som gir utfordringar og eit løft til alle elevar, same kva utgangspunkt dei har, seier Anne Solsvik og Jan Kløvstad, Venstres bystyremedlemer.

Når Arendal Venstre har bedt om ei orientering, heng det nøye saman med argumentasjonen i Arendal og andre Aust-Agderkommunar etter dei nasjonale prøvene og PISA-prøvene i 2007. Da hevda mange representatar for Utdanningsforbundet. Sosialistisk Venstreparti og bystyremedlemer frå Arbeidarpartiet (frå talarstolen i bystyret) at dei gode Oslo-resultata i 207 kom av at “dei svake elevane var bedne om å halde seg borte.”

Arendal Venstre tilbakeviste denne bortforklaringa, og kontrollerte tala. Da viste det seg at Oslo-skolane hadde lågare fritak enn Aust-Agder. Ved prøvene i 2008 var utslaga veldig store. Gjennomsnittsfritaket i Aust-Agder var 6,5% og nest høgaste fritak i landet hadde Hedmark med 3,7%. Oslo og Akershus låg under 2%. Det var grunnen til at Arendal Venstre stilte spørsmål om orientering for bystyret alt 12. november.

Vi er også interesserte i å lære av Oslo og Sogn og Fjordane, hovudstaden prega av store skolar og Sogn og Fjordane prega av små skolar, for å finne inspirasjon til kvalitetsarbeidet.

Arendal kommunale foreldreutval har analysert tala for 2008 nøyare, sjå under her:

Nasjonale prøver 2008 – fritaksprosent

AKFU har sammenlignet litt skolene mellom. Noen skoler har tydeligvis aktivt gitt fritak til for mange, andre har normale tall. Oppvekstkomite og bystyre har sikkert full oversikt, men med det gjennomsnittstallet som kommer fram for Arendal, for 5. klassene, anser AKFU resultatene som verdiløse som nasjonal sammenligning og også verdiløse som mål på enkelte skoler. 8. klasse ser mer normalt ut. Når det gjelder de oppsiktsvekkende forbedringene på nasjonale prøver for Arendals del, er det spesielt 5. klasse som peker seg ut. Det er en klar sammenheng mellom fritak og resultat.

1. AKFU mener at kommunen har gjort rett i å sette fokus på resultater og læring. Inntrykket er at det er blitt mer læringstrykk.
2. Det har imidlertid blitt et overdrevet fokus på umiddelbare resultater. Kommunens gjennomføring av "Arendalsprøvene" for å øve på nasjonale prøver er etter AKFUs oppfatning et eksempel på feil ressursbruk. Flere skoler har, antagelig som et resultat av dette fokuset, fritatt alt for mange elever. Verdien av prøvene for sammenligningsformål er dermed undergravd.
3. Nasjonale prøver skal måle i forhold til hvordan elev, klasse, skole og kommune ligger an i forhold til kunnskapsmålene i K06, og spesifikk øving eller oppladning mot disse prøvene kan umulig være hensikten. Langsiktig kvalitetsarbeid er det som skal gi resultatene.
4. Nasjonale prøver skal benyttes på kommune, skole, klasse og elevnivå. Det er AKFUs inntrykk at mange skoler (5. og 8. trinn) pustet lettet ut når prøvene var gjennomført og i liten grad har benyttet dette til egenvurdering eller til oppfølging av den enkelte elev (tilpasset opplæring i forhold til mestringsnivå). Forhåndsinformasjonen fra skolenes side i forhold til hva dette skal brukes til og hvorfor det er viktig har også vært mangelfull. Inntrykket er at det ikke er noen god kommunal plan for bruken av disse prøvene.
5. Denne erfaringen er med på å understreke behovet for et overordnet skolefaglig organ i kommunen som kan gi klare signaler, veilede og koordinere.

AKFU har vært aktive pådrivere for å bruke disse prøvene som en målestokk på kvalitet og vil fortsatt være det, men vi vil være tålmodige i forhold til resultatutvikling. God systematisk jobbing i forhold til Kunnskapsløftet, gode systemer for tilpasset opplæring og spesialopplæring, vil gi de ønskede resultatene.

Arendals prøveresultater for nasjonal sammenligning for 2008 kan imidlertid strykes.

Forslag til mål for 2009: Fritaksprosent på landsgjennomsnittet og en vesentlig forbedring i forhold til andre gruppe 13 kommuner sammenlignet med 2007.

Fritaksprosentene:

Arendal – Norge

Lesing 5 trinn: 7,3% – 2,6% (+ 0,9% ikke planlagt)

Lesing 8 trinn: 3,0% – 1,7% (+ 2,0% ikke planlagt)

Regning 5 trinn: 7,1% – 2,4% (+ 0,8% ikke planlagt)

Regning 8 trinn: 1,8% – 1,6% (+ 1,6% ikke planlagt)

Engelsk 5 trinn: 5,5% – 1,7% (+ 0,5% ikke planlagt)

Engelsk 8 trinn: 0,2 % – 0,8% (+ 0,7% ikke planlagt)

For Arendal kommer i tillegg ikke deltatt som dekker mer tilfeldig fravær som for eksempel sykdom den dagen.

På vegne av AKFU

Christian Sibbern — leder

Helge Woie – nestleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**